มื้อนี้อิ่มสุขภาพ!! รวมเมนูเสริม Vitamin B มาแบบแน่นโต๊ะ | Betr Me EP.3 | เขตสุขภาพที่ 7

มื้อนี้อิ่มสุขภาพ!! รวมเมนูเสริม Vitamin B มาแบบแน่นโต๊ะ | Betr Me EP.3


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ตามที่คุณหมอเคยบอกผลตรวจสุขภาพของพี่เวฟและคริสว่า ขาด Vitamin B ทั้งคู่ วันนี้ทั้ง 2 คนก็เลยจัดเมนูเสริม Vitamin B มาแบบแน่นโต๊ะ ทั้งเมนูที่เคยกินและไม่เคยกินมาลองเปิดใจกินพร้อมกันครั้งแรก งานนี้อร่อยกันขนาดไหน ไปดูกันเลยครับ

มื้อนี้อิ่มสุขภาพ!! รวมเมนูเสริม Vitamin B มาแบบแน่นโต๊ะ  | Betr Me EP.3

VTR เกษียณอายุราชการ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561


VTR เกษียณอายุราชการ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น


See also  P.A.P BEAT BAND - แค่ยิ้ม - (OFFICIAL MV) | แคปชั่นยิ้มหวาน ภาษาอังกฤษ

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น
การจัดการสุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์
Health Management in Artificial Intelligence Era
1921 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี2559 ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปรเภทข้าราชการ


การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือ สามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง. ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง.
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2528

นี่คือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นายแพทย์ สุรกิจ ยศพล ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติด้านการครองตนมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตข้าราชการ และหลักในการดำเนินชีวิต คือ การอยู่อย่างเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจคน เลือกที่จะอยู่กับทุกสรรพสิ่งอย่างเป็นมิตร และตอบแทนทุกสรรพสิ่งด้วยความรักและความเมตตา มุ่งสร้างคุณค่าในตนเอง ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นผู้รักษาวินัยและเคารพกฎหมาย ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ฝักใฝ่ในการพัฒนาจิตตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เป็นแพทย์ที่ดี สามารถใช้ความรู้ คู่คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ ได้อย่างสมบูรณ์
ด้านครอบครัว สมรสกับ นางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ มีบุตรชาย 1 คน คือ นายแพทย์ไตรลักษณ์ ยศพล แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาสารคาม ท่านเป็นผู้นำครอบครัวที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและหลักศีล 5 ได้ดูแลบุตรและอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การประหยัดและเก็บออม ศึกษาวิถีชีวิตแบบพอเพียงด้วยการทำนาเกี่ยวข้าว ตลอดจนมีจิตสาธารณะ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 250,000 บาทเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่วัดวาอารามที่ขัดสน
ในด้านการครองงาน ยึดหลักธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติราชการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา โดยเป็นผู้ที่รักในงานที่ทำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เอาใจใส่ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จเรียบร้อย เป็นผู้ที่มีความเพียรประกอบด้วยความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรคทั้งภายในและภายนอก พยายามที่จะเป็นตัวอย่างและถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามทั้งหลายให้แก่ผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ อดทน มีใจจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ ขยันขันแข็ง และติดตามกำกับ ดูแล จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ตนรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลมาโดยตลอด
ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ก่อตั้งชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และ รางวัลชนะเลิศด้านบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับเขต ๗ ติดต่อกัน ๒ ปีซ้อน
ด้านการพัฒนาคุณภาพ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมพิเศษ ได้พัฒนาระบบงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล จนทำให้โรงพยาบาลมหาสารคามผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นประธานคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขข้อขัดแย้ง ได้จัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยขึ้นในปี ๒๕๕o ทำให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้องในคดีด้านการให้บริการทางการแพทย์มาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากการครองตนที่เป็นแบบอย่างอันดี นำไปสู่การครองคน และการครองงาน จนเกิดผลลัพธ์ที่มองเห็นเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนแล้ว ทุกผลงานล้วนแล้วแต่ได้รับความร่วมมือ และร่วมคิด เป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกระดับ ด้วยแนวคิดที่ว่า โรงพยาบาลมหาสารคามคือบ้านหลังใหญ่ เป็นบ้านแห่งคุณธรรมจริยธรรม เป็นบ้านที่ให้ความสุข ความอบอุ่นแก่ทุกๆคนที่เข้ามาอยู่อาศัย. ภายใต้ร่มเงาแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย. หากสมาชิกภายในบ้านทุกคนเป็นคนดี มีจิตสำนึกที่ดี จากคนดีเพียงหนึ่งคน ขยายผล เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงวันนั้น ย่อมเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนสิ่งดีงามทั้งหลาย และแผ่ขยายไปสู่บุคคลอื่น ที่เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ และใช้บริการ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม รวมทั้งแผ่ขยายไปสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

See also  10 เกมออนไลน์ MMORPG OPEN WORLD ควรค่าแก่การเล่น แนะนำให้ลอง [เกม PC] | เกมออนไลน์ 2019
See also  ตึงเครียดขั้นสุด? รัสเซีย-จีนประกาศจับมือคว่ำบาตรสหรัฐ ตอบโต้แซงก์ชั่นยั่วยุไม่หยุด | นัก โบราณคดี เรียน คณะ อะไร

คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี2559 ระดับเขตสุขภาพที่ 7  ปรเภทข้าราชการ

ปรับสมดุลกับทุกศาสตร์ +แพทย์แผนไทย+แพทย์แผนจีน อ.เจ็ดแก็ว ชาวหินฟ้า 3/4


สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม 0833781077 อ.เจ็ดแก้ว ชาวหินฟ้า
090169755 คุณ เจ็ดพลัง
มีอบรมให้ความรู้ ทุกศุกร์ที่3ของทุกเดือนครับ

ปรับสมดุลกับทุกศาสตร์ +แพทย์แผนไทย+แพทย์แผนจีน อ.เจ็ดแก็ว ชาวหินฟ้า 3/4

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Leave a Comment