(3D) บทสวดสรรญเสริญ พระมงคลเทพมุนี | ขนนกยูง

(3D) บทสวดสรรญเสริญ พระมงคลเทพมุนี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

http://www.mdwmeditation.org
http://www.peacerevolution2010.org/
http://www.dmc.tv
บทสวดสรรญเสริญ พระมงคลเทพมุนี
หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จันทรสโร)
ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์
นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม
เอกสงฆ์พระนาม จัน ทสโร วิสุทธิ์สม
ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ
ท่านหวังวิมุตติ์พ้น ชนะกลพญามาร
มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย
พลีชีพถวายศาสน์ มุนินาถ ณ เพ็ญใส
หยุดนิ่งสนิทใน หฤทัย ณ กลางกาย
ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย
เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์
วิชชาพระชาญเชีี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร
ปราบสิ้นกิเลสราน อภิบาลมหาชน
รู้แจ้งกระจ่างจินต์ พระถวิลจะรวมพล
หยุดนิ่งลุมรรคผล อนุสนธิ์พระต้นธรรม์
ยอมตายมิยอมแพ้ มนะแน่มิแปรผัน
กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี
ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี
สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์
ด้วยเดชะสรรเสริญ สุเจริญพิพัฒน์ผล
ขอพร พระมงคล เทพมุนี พิชิตมาร
อวยชัยมลายโศก นิรโรคลุภัยพาล
สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี
รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิช์ชาพระชินสีห์
เปี่ยมบุญญบารมี สุขะสันต์นิรันดร์กาล ฯ

See also  นาคี┊Nakee แต้วโชว์รำสะกดทุกสายตาพาเหรดนาคี 26-03-16 | ภาพ รำ

(3D) บทสวดสรรญเสริญ พระมงคลเทพมุนี

คำสอนคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ชุดที่ 3-1


คำสอนคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ชุดที่ 3-1

บทสวดอิติปิโสฯ+พาหุง+ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


http://chantingbookforbuddha.blogspot.com/p/dhammachakkainpaliversesand.html?view=classic
บทสวดอิติปิโสฯ เป็นบทสวดที่ใช้สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย คือคุณของพระพุทธเจ้า 9 ประการ, คุณของพระธรรม 6 ประการ, และคุณของพระสงฆ์ 9 ประการ
บทสวดพาหุง เป็นพระพุทธชัยมงคลคาถา หรือมักเรียกว่า พระคาถาพาหุง ตามวรรคแรกของพระคาถา หรือในภาษาบาลีเรียก พาหุงมหาการุณิโก หรือ พาหุงมหากา มีความยาว 8 บท ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะ 8 ประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ มิใช่ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือเขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์
1 http://chantingbookforbuddha.blogspot.com/p/dhammachakkainpaliversesand.html?view=classic
2 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
3 http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php?B=04\u0026A=355\u0026Z=445
4 http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=19\u0026A=10037\u0026Z=10104
5 http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5405

See also  เรือสำราญนครพนม ชมวิวแม่น้ำโขงสปปลาว | วิวแม่น้ำ

บทสวดอิติปิโสฯ+พาหุง+ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


http://www.dmc.tv น้อมจิตกราบบูชา มหาอุบาสิกาจารย์

ก่องแก้วนฤพาน ยอดทหารพระทศพล

สืบทอดธรรมธาตุ มุ่งประกาศทางมรรคผล

ศิษย์เอก พระมงคล เทพมุนี มิแปรผัน

เป็นหนึ่งไม่มีสอง นามเกริกก้องคุณยายจันทร์

ขนนกยูง ทุ่มชีวัน ทำวิชชาพิชิตชัย

อดทนและเข้มแข็ง มนะแกร่งพิสุทธิ์ใส

โกฏิเพชรในภพไตร เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์

เป็นยอดกตัญญู น้อมนบครูทุกวันวาร

เชื่อมวิชชาพระนิพพาน ผู้สร้างสาน ตะวันธรรม

รวมศิษย์พลิกผืนนา สถาปนาให้เลิศล้ำ

วัดพระธรรมกายนำ ธรรมขยายหทัยชน

ธารใดในโลกหล้า รวมมหานทีดล

เทียบธารกรุณย์มน แค่เศษเสี้ยวน้ำใจยาย

ยอดปฏิมากร เอกบวรสมใจหมาย

See also  สอนทำโค้งเหล็กกล่อง | เหล็ก โค้ง

หาเทียบสองมือยาย ผู้ปั้นกายแห่งธรรมา

ยายเป็นเช่นโพธิ์พฤกษ์ ให้ระลึกและพึ่งพา

ศิษย์ดั่งสกุณา ได้อาศัยใต้บารมี

กลางยายใสพิสุทธิ์ เปรียบประดุจพระเจดีย์

กายธรรมทับทวี อสงไขยอเนกนันต์

ด้วยบุญกุศลล้ำ วรธรรมคุณยายจันทร์

คุ้มศิษย์ทุกคืนวัน สุขเกษมภิเปรมปรีดิ์

ธรรมใดคุณยายซึ้ง ขอศิษย์ถึงทุกชีวี

ตามติดบ่มความดี ทุกภพชาติพิฆาตมาร

เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์ บุญศักดิ์สิทธิ์มหาศาล

สืบทอดอุดมการณ์ ปณิธานธาตุธรรมา

แผ่ขยายวิชชาเลิศ ให้บรรเจิดทั่วโลกา

ศิษย์มั่นคำสัญญา แทนมาลาบูชาคุณ ฯ

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เล่าเรื่องคุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตัดจากต้นฉบับ iDream


เล่าเรื่องคุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
ตัดจากต้นฉบับ Youtube ช่อง iDream https://www.youtube.com/watch?v=JKovzy0Zuuo\u0026t=4s
โดยกัลฯ ศิริรัตน์ วงศ์สถิตย์พร (คุณเปี๊ยก)
อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เชียงใหม่
ขออนุโมทนาบุญกับทีมงาน ต้นฉบับ Youtube ช่อง iDream ทุกๆท่าน (ตัดใช้ในงานบุญฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

เล่าเรื่องคุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตัดจากต้นฉบับ iDream

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Comment