[NEW] Heathkit W-7 Rebuild | w7m – Vietnamnhanvan

w7m: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

As the first power amplifier that broke $1 per watt barrier of listening power, the Heathkit W-7 was a major breakthrough for audiophiles. Introduced in 1958, it carried a list price of $54.95. The W-7 is not as common as the W-5, and when it comes up at online auctions from time to time, does not seem to attract the interest of many bidders. Their loss!
 

Photo 1: The finished rebuild.

Features
Each amp used two EL34s as output tubes, and a single 6AN8 tube as a preamp/phase inverter. The power supply used four silicon diodes in a voltage doubler. At 8½˝ deep by 6⅛˝ high by 15˝ wide, the unit was quite compact. Early models featured a satin gold enamel chassis with black wrinkle cages; later models had a black chassis and gold cages. The final models were designated “AA-91,” and production ended in the early 60s1.

Specifications were quite impressive. Frequency response was ±1.0dB from 6Hz to 30kHz at 0.25W, and ±0.5dB from 20Hz to 20kHz, at maximum rated output of 55W RMS2. Harmonic distortion was about 0.1% at 1W, rising to 0.5% at 20W and 1.5% at 55W. (A 2% total harmonic distortion is acceptable in music reproduction.) Hum and noise was 80dB below 55W. The amp utilized 25.5dB of negative feedback and featured 4.8-16Ω outputs as well as 70.7V line output. It also featured a variable damping factor switch on the front panel, enabling the selection of either maximum (20) or unity (one)2.

The output transformer in this unit is huge, much larger than the Mark 3 Dynaco amp that used 6550s, and is probably the reason this amp sounds so clean.

Figure 1: Heathkit W-7 circuit.

Photo 2: The original unit.

Operation
The circuit of the W-7 is simple and straightforward (Fig. 1). The signal is fed through a gain control and 0.1μF coupling capacitor to the control grid of the 6AN8. The amplified signal is coupled through an RC network to the grid of the triode section of the 6AN8, which is used as a split-load phase inverter.
The signal at the cathode of this stage follows the grid, while the plate voltage swings in the opposite direction. No amplification occurs at this stage. The two out-of-phase signals are coupled through 0.25μF coupling capacitors to the control grids of the EL34s. The output stage is operated in Class AB1; the screen grids of the output tubes are connected to taps on the primary of the specially designed output transformer.

A unique and elaborate bias supply and balancing circuit is incorporated in the W-72. This ensures accurate balance of the output tube’s plate current. Control R30 adjusts the bias voltage and is set to yield about –38V on the control grids of the EL34s, while control R38 allows you to balance the current between the tubes. This lets you use less than perfectly matched output tubes.

The high voltage power is supplied by a voltage doubler from the 180V AC tap of the power transformer. The 150μF and 200μF electrolytic capacitors are each rated at 300V, and in series would be equivalent to 75μF at 600V, and 100μF at 600V. This is a nice safety margin, because the power supply is designed
to 495V.

As I have mentioned in other articles, this philosophy was much different than that of Dynaco. In most Dynaco power amps, if the voltage used was 500V, then the capacitors were rated at 525V, and multicap cans were used to further cut costs and save chassis space.
 

Photo 3: Capacitor replacements.

Heathkit comments: “The circuitry of the W-7 was carefully engineered to ensure an unusually high degree of stability at both low and high frequencies which may be verified by observing the 0.25W frequency response curve—Graph A2. The smooth rolloffs below 15 cycles and above 50 kc are indications of the unusually wide stability margins… The excellent power supply regulation and low impedance of the phase-splitter minimize grid current effects as the rated power is approached and exceeded. This results in less than 1% IM distortion at the rated 55W; the overload above 55W is gradual, and clipping is symmetrical.”2

Another unique feature of this amp is a sophisticated damping control. Heath’s explanation of the utility of this control is interesting: “Damping factor is defined as the ratio of load resistance to the internal resistance of the amplifier… It has been found that speaker systems which have a high degree of acoustical damping may be over damped when used with an amplifier having a high damping factor, with a resulting loss of bass efficiency.

On the other hand, too low a damping factor will result in boomy or one note bass which is undesirable”2. Speaker systems of this era were often efficient ported systems, or horns, but newer “acoustical suspension” systems were starting to appear on the market. This may be the reason variable damping was provided.
Dynaco equipment provided an economical entry into high fidelity. But when comparing the Dynaco Mark IIIs or IVs to the Heathkit W-7s, you will find that the Heathkit betters the Dynaco hands down. While the sound is somewhat similar, the Heathkit has more bass “kick,” and the treble sounds cleaner.

Another difference involves the transformers: Dynaco power transformers run quite warm, and after several hours of use are uncomfortable to touch. The Heathkits run cool, and after several hours are only warm to the touch. Sideby-side comparison of the Dynaco and the Heathkit shows where the “big iron” is; while the power transformers are similar in size, the output transformer of the Heathkit is half again the size of the Dynaco’s. While there is nothing wrong with the Dynaco transformers (I have many stock and custom amps that use them), I would rather get my hands on a W-7 output than Dynaco!
 

Photo 4: Diode and electrolytic
capacitor replacements.

Replacements
The unit as I received it is shown in Photo 2. As with my other rebuilds, I usually start with the power supply. In this unit, all the diodes in the voltage doubler were fine, but the electrolytic capacitors were leaky. I was able to find some 100μF 450V caps to replace the 100μF 300V versions in the first section.

The original caps were about 1½˝ in diameter and about 4˝ tall. The new ones are about one-tenth this size (Photo 3). I removed the originals and mounted a piece of fiberglass board in the cutout and glued the new snap-mount ones to this board.

I was also fortunate to find four 330μF 350V electrolytic caps to replace the 200μF 300V originals. These were short, but sized to fit through the original chassis holes, and I mounted them using some chassis mounts (Photo 3).

Also shown in this photo is the original EL34 mount plate, which was extremely rusty. I wire-brushed and painted it. Note in Photo 1 the vented cages my friend Larry built for me to cover the new power supply capacitors. (Though these cages were not necessary for operation, he believes they give the amps
a finished look.) I replaced the selenium diode in the bias supply with a silicon diode, and also replaced the electrolytic capacitors in the bias supply, using 100μF 160V units for all (Photo 4).

I replaced the remaining electrolytic caps feeding the phase inverter and preamp sections. I then powered up the first amp with the Variac, and did some voltage measurements. Everything was in spec except voltage to the input grid of one of the EL34s. This type of problem is usually due to a leaky coupling cap, as was true in this case. I powered down the amp, and after waiting for the power supply to discharge, replaced all the coupling caps with new polypropylene. (My previous articles have covered capacitors and my thoughts on them, so I will not repeat here except to say I do not believe in spending huge amounts of money on “premium” caps. Use what you like.)

Photo 5: Checking the amp’s innards.

See also  86B210 / BODYCULT - hanging dolls @ german fetish ball 2008 | fetish 2008

While you are under the chassis, use your ohmmeter to measure the value of all the resistor values. You will generally find several that have drifted off value, and this will affect the operation of your finished product. The 100K (R15 and R10) resistors that feed the EL34s should be very closely matched. Also carefully check the cathode resistors on the preamp section of the 6AN8 (Photo 5).

These amps use a “surgister” as a surge suppressor. Located in the corner of the chassis near the fuse holder, it is about 1½˝ long and looks like a small tube with wire wrapped around it. On the back side of the tube is a bimetallic strip, which closes the contacts as the wire heats up, acting essentially as a 100Ω
nichrome resistor that generates heat and closes the contacts, bypassing itself (Photo 6). I replaced this with a surge suppressor (sold for 50 cents by Electronic Goldmine), which works well for suppressing the turn-on surge of a tube amp with silicon rectifiers and cold filaments.

One of the interesting things I found with my pair of amps was that one was completely hand-wired as outlined in the manual copy I had purchased. The other amp had a factory-wrapped wiring harness. I have not been able to find additional information on this, but it was a very professional-looking harness, much like those seen in vintage military radios.

I contacted the manual copy source and asked whether they had any information on a W-7 manual with a factory-made wiring harness, but they had not seen any other W-7 manuals. This may also be a factory-wired unit.
 

Photo 6: Heathkit’s surgister.

Up and running
The tubes used in this amp are very common and readily available. NOS 6AN8s are quite reasonable. The choice of available EL34s provides some outstanding representatives. I often use Svetlana EL34s, finding them very durable, and producing a nice clean crisp sound.

One of the nice things about the W-7 is that it does not need a matched set of output tubes, because the balance adjustment allows you to balance the current to the output tubes (so you can even use vintage unmatched tubes). The manual directs you to rotate the balance control to mid position and connect a voltmeter to the meter jacks on the back of the amp (the bias control should be fully counterclockwise and no inputs or speakers should be connected at this time), then turn on the amp and allow it to warm up for several minutes. You can see the two adjustment controls in Photo 7.

Adjust the balance control to get a zero reading on the voltmeter, continue to adjust to the lowest range of your meter, and readjust until it is zero. Once this is done, remove one of the leads of your voltmeter and connect it to the bottom terminal below the 70V output on the speaker strip. Adjust the meter for a reading of 0.36V, measuring across the 6Ω cathode resistor. This corresponds to 60mA current per tube (switch the lead between the meter jacks and observe the voltage on each tube).

I dug around in my used tube supply and found some Mullards, Tung Sols, and new Sovteks to try, and was fascinated by comparing the sound differences between the new and old tubes. I liked the Tung Sols the best, followed by the Svetlana, then the Mullards, and finally the Sovteks. (Not very scientific, just personal preference.)

These amps will drive just about any reasonable speaker system, they run very cool, and are not the least bit fatiguing. Very easy listening!

An additional skill I developed in this rebuild was replication of cosmetics, including logos and cabinet feet. These items are unique, and replacements are extremely hard to find. With materials available today, it is easy and fun to reproduce your own parts, giving your restoration an authentic appearance.
 

Photo 7: Adjustment controls.

References
1. Vacuum Tube Valley, Issue 2, Volume 1, Fall 1995.
2. Heathkit Model W-7M Assembly Operation Manual, W7FG Vintage Manuals,

3. Schematic.

Parts List for W-7 Rebuiold, Per Unit
2 100-200μF 450V electrolytic (C13-14)
2 300-400μF 400V (or better) electrolytic (C17-18)
3 100μF 150V electrolytic (C15, C18, C19)
1 1N4005 silicon diode (replaces selenium)
1 25μF 50V electrolytic (C2)
1 25μF 450V electrolytic (C6)
1 0.1μF 400V coupling cap (C1)
1 0.25-0.27μF 600V electrolytic (C7-8)
1 surge suppressor, 2A minimum (replaces R27 surgister)

This article was originally published in audioXpress, May 2007.

As the first power amplifier that broke $1 per watt barrier of listening power, the Heathkit W-7 was a major breakthrough for audiophiles. Introduced in 1958, it carried a list price of $54.95. The W-7 is not as common as the W-5, and when it comes up at online auctions from time to time, does not seem to attract the interest of many bidders. Their loss!Each amp used two EL34s as output tubes, and a single 6AN8 tube as a preamp/phase inverter. The power supply used four silicon diodes in a voltage doubler. At 8½˝ deep by 6⅛˝ high by 15˝ wide, the unit was quite compact. Early models featured a satin gold enamel chassis with black wrinkle cages; later models had a black chassis and gold cages. The final models were designated “AA-91,” and production ended in the early 60s1.Specifications were quite impressive. Frequency response was ±1.0dB from 6Hz to 30kHz at 0.25W, and ±0.5dB from 20Hz to 20kHz, at maximum rated output of 55W RMS2. Harmonic distortion was about 0.1% at 1W, rising to 0.5% at 20W and 1.5% at 55W. (A 2% total harmonic distortion is acceptable in music reproduction.) Hum and noise was 80dB below 55W. The amp utilized 25.5dB of negative feedback and featured 4.8-16Ω outputs as well as 70.7V line output. It also featured a variable damping factor switch on the front panel, enabling the selection of either maximum (20) or unity (one)2.The output transformer in this unit is huge, much larger than the Mark 3 Dynaco amp that used 6550s, and is probably the reason this amp sounds so clean.The circuit of the W-7 is simple and straightforward (Fig. 1). The signal is fed through a gain control and 0.1μF coupling capacitor to the control grid of the 6AN8. The amplified signal is coupled through an RC network to the grid of the triode section of the 6AN8, which is used as a split-load phase inverter.The signal at the cathode of this stage follows the grid, while the plate voltage swings in the opposite direction. No amplification occurs at this stage. The two out-of-phase signals are coupled through 0.25μF coupling capacitors to the control grids of the EL34s. The output stage is operated in Class AB1; the screen grids of the output tubes are connected to taps on the primary of the specially designed output transformer.A unique and elaborate bias supply and balancing circuit is incorporated in the W-72. This ensures accurate balance of the output tube’s plate current. Control R30 adjusts the bias voltage and is set to yield about –38V on the control grids of the EL34s, while control R38 allows you to balance the current between the tubes. This lets you use less than perfectly matched output tubes.The high voltage power is supplied by a voltage doubler from the 180V AC tap of the power transformer. The 150μF and 200μF electrolytic capacitors are each rated at 300V, and in series would be equivalent to 75μF at 600V, and 100μF at 600V. This is a nice safety margin, because the power supply is designedto 495V.As I have mentioned in other articles, this philosophy was much different than that of Dynaco. In most Dynaco power amps, if the voltage used was 500V, then the capacitors were rated at 525V, and multicap cans were used to further cut costs and save chassis space.Heathkit comments: “The circuitry of the W-7 was carefully engineered to ensure an unusually high degree of stability at both low and high frequencies which may be verified by observing the 0.25W frequency response curve—Graph A2. The smooth rolloffs below 15 cycles and above 50 kc are indications of the unusually wide stability margins… The excellent power supply regulation and low impedance of the phase-splitter minimize grid current effects as the rated power is approached and exceeded. This results in less than 1% IM distortion at the rated 55W; the overload above 55W is gradual, and clipping is symmetrical.”2Another unique feature of this amp is a sophisticated damping control. Heath’s explanation of the utility of this control is interesting: “Damping factor is defined as the ratio of load resistance to the internal resistance of the amplifier… It has been found that speaker systems which have a high degree of acoustical damping may be over damped when used with an amplifier having a high damping factor, with a resulting loss of bass efficiency.On the other hand, too low a damping factor will result in boomy or one note bass which is undesirable”2. Speaker systems of this era were often efficient ported systems, or horns, but newer “acoustical suspension” systems were starting to appear on the market. This may be the reason variable damping was provided.Dynaco equipment provided an economical entry into high fidelity. But when comparing the Dynaco Mark IIIs or IVs to the Heathkit W-7s, you will find that the Heathkit betters the Dynaco hands down. While the sound is somewhat similar, the Heathkit has more bass “kick,” and the treble sounds cleaner.Another difference involves the transformers: Dynaco power transformers run quite warm, and after several hours of use are uncomfortable to touch. The Heathkits run cool, and after several hours are only warm to the touch. Sideby-side comparison of the Dynaco and the Heathkit shows where the “big iron” is; while the power transformers are similar in size, the output transformer of the Heathkit is half again the size of the Dynaco’s. While there is nothing wrong with the Dynaco transformers (I have many stock and custom amps that use them), I would rather get my hands on a W-7 output than Dynaco!The unit as I received it is shown in Photo 2. As with my other rebuilds, I usually start with the power supply. In this unit, all the diodes in the voltage doubler were fine, but the electrolytic capacitors were leaky. I was able to find some 100μF 450V caps to replace the 100μF 300V versions in the first section.The original caps were about 1½˝ in diameter and about 4˝ tall. The new ones are about one-tenth this size (Photo 3). I removed the originals and mounted a piece of fiberglass board in the cutout and glued the new snap-mount ones to this board.I was also fortunate to find four 330μF 350V electrolytic caps to replace the 200μF 300V originals. These were short, but sized to fit through the original chassis holes, and I mounted them using some chassis mounts (Photo 3).Also shown in this photo is the original EL34 mount plate, which was extremely rusty. I wire-brushed and painted it. Note in Photo 1 the vented cages my friend Larry built for me to cover the new power supply capacitors. (Though these cages were not necessary for operation, he believes they give the ampsa finished look.) I replaced the selenium diode in the bias supply with a silicon diode, and also replaced the electrolytic capacitors in the bias supply, using 100μF 160V units for all (Photo 4).I replaced the remaining electrolytic caps feeding the phase inverter and preamp sections. I then powered up the first amp with the Variac, and did some voltage measurements. Everything was in spec except voltage to the input grid of one of the EL34s. This type of problem is usually due to a leaky coupling cap, as was true in this case. I powered down the amp, and after waiting for the power supply to discharge, replaced all the coupling caps with new polypropylene. (My previous articles have covered capacitors and my thoughts on them, so I will not repeat here except to say I do not believe in spending huge amounts of money on “premium” caps. Use what you like.)While you are under the chassis, use your ohmmeter to measure the value of all the resistor values. You will generally find several that have drifted off value, and this will affect the operation of your finished product. The 100K (R15 and R10) resistors that feed the EL34s should be very closely matched. Also carefully check the cathode resistors on the preamp section of the 6AN8 (Photo 5).These amps use a “surgister” as a surge suppressor. Located in the corner of the chassis near the fuse holder, it is about 1½˝ long and looks like a small tube with wire wrapped around it. On the back side of the tube is a bimetallic strip, which closes the contacts as the wire heats up, acting essentially as a 100Ωnichrome resistor that generates heat and closes the contacts, bypassing itself (Photo 6). I replaced this with a surge suppressor (sold for 50 cents by Electronic Goldmine), which works well for suppressing the turn-on surge of a tube amp with silicon rectifiers and cold filaments.One of the interesting things I found with my pair of amps was that one was completely hand-wired as outlined in the manual copy I had purchased. The other amp had a factory-wrapped wiring harness. I have not been able to find additional information on this, but it was a very professional-looking harness, much like those seen in vintage military radios.I contacted the manual copy source and asked whether they had any information on a W-7 manual with a factory-made wiring harness, but they had not seen any other W-7 manuals. This may also be a factory-wired unit.The tubes used in this amp are very common and readily available. NOS 6AN8s are quite reasonable. The choice of available EL34s provides some outstanding representatives. I often use Svetlana EL34s, finding them very durable, and producing a nice clean crisp sound.One of the nice things about the W-7 is that it does not need a matched set of output tubes, because the balance adjustment allows you to balance the current to the output tubes (so you can even use vintage unmatched tubes). The manual directs you to rotate the balance control to mid position and connect a voltmeter to the meter jacks on the back of the amp (the bias control should be fully counterclockwise and no inputs or speakers should be connected at this time), then turn on the amp and allow it to warm up for several minutes. You can see the two adjustment controls in Photo 7.Adjust the balance control to get a zero reading on the voltmeter, continue to adjust to the lowest range of your meter, and readjust until it is zero. Once this is done, remove one of the leads of your voltmeter and connect it to the bottom terminal below the 70V output on the speaker strip. Adjust the meter for a reading of 0.36V, measuring across the 6Ω cathode resistor. This corresponds to 60mA current per tube (switch the lead between the meter jacks and observe the voltage on each tube).I dug around in my used tube supply and found some Mullards, Tung Sols, and new Sovteks to try, and was fascinated by comparing the sound differences between the new and old tubes. I liked the Tung Sols the best, followed by the Svetlana, then the Mullards, and finally the Sovteks. (Not very scientific, just personal preference.)These amps will drive just about any reasonable speaker system, they run very cool, and are not the least bit fatiguing. Very easy listening!An additional skill I developed in this rebuild was replication of cosmetics, including logos and cabinet feet. These items are unique, and replacements are extremely hard to find. With materials available today, it is easy and fun to reproduce your own parts, giving your restoration an authentic appearance.1. Vacuum Tube Valley, Issue 2, Volume 1, Fall 1995.2. Heathkit Model W-7M Assembly Operation Manual, W7FG Vintage Manuals, www.w7fg.com , 918-333-3754.3. Schematic.2 100-200μF 450V electrolytic (C13-14)2 300-400μF 400V (or better) electrolytic (C17-18)3 100μF 150V electrolytic (C15, C18, C19)1 1N4005 silicon diode (replaces selenium)1 25μF 50V electrolytic (C2)1 25μF 450V electrolytic (C6)1 0.1μF 400V coupling cap (C1)1 0.25-0.27μF 600V electrolytic (C7-8)1 surge suppressor, 2A minimum (replaces R27 surgister)This article was originally published in audioXpress, May 2007.

See also  Dota 2 Invoker Rampages Ep. 27 | rampage dota 2

NỘI DUNG BÀI VIẾT

[Update] W7M: the investment group that created one of Brazil’s top esports organizations | w7m – Vietnamnhanvan

In a recent interview, Sports Business Journal spoke with Tropicaos’ CEO Rodrigo Martinez, who said that “more organizations will appear willing to be companies in the esports environment.” Following this logic, the Brazilian esports organization W7M Gaming, founded in 2017, was born with a business plan ahead of its time.

Entrepreneurs from a successful startup founded an investments group, then directed their attention to the esports market, made a plan aiming to make a profit from it, and created their own team with the same name as the investment group. This uncommon story tells the origins of W7M Gaming, an organization held by the W7M Investments Group.

W7M founder Felipe Funari met with SBJ in his office in São Paulo on Nov. 10, located in a building in the Faria Lima area, the heart of the city’s financial district. There he spoke about how the holding created an esports organization that has been solid throughout its five years in the scene. 

After finding success by being one of the pioneers in Programmatic Advertising technology in Brazil, Felipe Funari, Rafael Pompeo, and Fabiano Funari (who is not currently in the partnership) founded W7M Investments Group and were researching promising markets to invest in. Observing U.S and European trends, they saw esports as an opportunity by the end of 2016. 

Felipe Funari told SBJ what the plan was back then: “[We said] ‘we need to set up a gaming and esports structure not to generate recurring profit, but to generate value. So let’s create an organization that has business value in case we want to sell it afterward.’ And you need to start from a set of premises if you want to create a company to be sold: you need a structured cash flow, a strong organization, a small liability of juridical risk, and in the [esports] market it didn’t often happen this way, so we brought all these values from the financial market to the gaming world.”

The possibility of selling W7M Gaming is not currently on the table. The partners are currently focused on further exploring and being a fundamental part of the esports market in Brazil. However, Funari does not fully disregard the possibility of a sale in the future after the organization reaches its objective of being a beacon of professionalization in the scene.

A philosophy followed by W7M Gaming to “generate value” for the market is not to make short-range or unsustainable investments. “Short-term contracts do not bear fruit, neither for us nor for the athletes,” said Funari, “we need to provide the athlete with a structure for development, and in three months you cannot do it.”

Along the way, W7M became a known and respected brand in Brazilian esports, excelling in the Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) and Rainbow Six Siege scenes. The organization was also very well known in Fortnite, housing some of Brazil’s main talents in the scene, but doesn’t invest in it anymore due to Epic Games’ approach to the competitive gaming. On Free Fire, after reaching the first division of Garena’s Brazilian Free Fire League (LBFF), a profitable offer made W7M sell its spot in the league.

Funari highlights that W7M Gaming always made investments evaluating risks, measuring the value to be generated, and considering the sustainability of projects in the long term. Since its foundation, the organization didn’t reach the status of a tier 1 esports organization in Brazil, but the founder assures SBJ that payments are all up to date, that direct value is generated to sponsors, and that W7M Gaming has a healthy financial condition to keep projects running. “This is our business model,” said Funari. This philosophy was also applied to the LBFF case: the profit of selling the spot was more sustainable than, as W7M evaluated, the deliveries that could be raised by playing in the league.

As a startup, W7M Gaming “reached break-even last year,” Funari said. The four pillars of income for the organization, according to the founder, are digital media content, using internal tools from other W7M Investments Group companies, incentives from publishers, especially from Ubisoft’s revenue share program, special advertising projects, and the sponsorships closed by the organization. Current sponsors are the English school franchise Fisk and the education institute Inteli.

Regarding the audience, Funari says that W7M currently relies on three main groups of supporters: younger people who followed the Fortnite players and still desire to see the organization investing again in the game, CS:GO and Rainbow Six Siege fans of around 25-30 years old who are the most solid fanbase, and people who follow the organization depending on which esports W7M is investing in, as it happened with Free Fire before selling the LBFF spot.

SBJ asked Funari if having a team with the same name as the investments group isn’t a problem for people to connect with it: “The idea of bringing the name of the holding to the team was for market positioning, for people to quickly identify that we are a business group. For the market, we feel that it brings a very professional aura and that we are always too entrepreneurial. Our fans are very passionate, but we feel that there is a part of the audience that still says ‘they are here as an investments group, they will always take the most rational decisions.’ This is not wrong, but we always do things thinking about what will be successful for the market as a whole.” 

That’s why W7M Gaming won’t have this name for much longer and will go through a rebrand for 2022: “We will change the whole identity of W7M,” Funari said, “in our content meetings we say that we ‘do not seem human enough,’ and that’s why we will change it to show the people who work behind the brand.” 

Following the rebrand, the organization will focus on investing more in woman’s esports and promoting minorities in the market. Currently, W7M invests in the Valkirias project, directed to promote women in the esports scene. Funari says that inclusion in esports will be a major strategic position of the organization going forward.


40 KILLS, BATI O RECORDE BRASILEIRO DO BLACKOUTZ! l W7M Nicks


Não se esqueçam de me Apoiar na Loja \”W7MNicks\”
Se gostar do vídeo, deixa o seu LIKE 👍🏼 e se inscreva no canal! Clique no 🔔 sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo.
LIVE NA TWITCH: https://www.twitch.tv/nicksss
COMPRE VBUCKS MAIS BARATO NA FORTNITE SECURITY!
DISCORD PARA COMPRA:https://discord.gg/DXDNPxA
INSTA DA FORTNITE SECURITY:https://www.instagram.com/fortnite_se…
Redes sociais:
TWITTER: https://twitter.com/nicksss__
TWITCH: https://www.twitch.tv/nicksss
DISCORD: https://discord.gg/4PxQbqZ
FACEBOOK: https://www.facebook.com/NickssFort
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/nicollaspol…

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

40 KILLS, BATI O RECORDE BRASILEIRO DO BLACKOUTZ! l W7M Nicks

Dando Nome aos Bulls #7 – Poppins


Sétimo episódio é Poppins onde vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa Player de CS:GO Nadjila \”Poppins\” Sanchez

Dando Nome aos Bulls #7 - Poppins

W7M CALANGO | Fortnite


Não vai ter nada nessa descrição, há!
CAMISETAS DO CANAL: www.lolja.com.br/calango_qO31112794XtOcxSM
Deem um jeito pra procurar minhas redes sociais, vou testar o youtube nos próximos dias.
Mentira, aquela que a gente posta foto é arroba calaaaango.
Aquela que tem um passarinho azul é Calango.
Tem um site que eu faço uns negócio aí que é CalaangoPvP site azul do CaraLivro.
Aquela que… ah, acabou as importantes, né?
Fica assim então.
Calango Fortnite Solo

W7M CALANGO | Fortnite

Highlights – CS:GO [W7M GAMING]


Highlights - CS:GO [W7M GAMING]

MELHORES MOMENTOS DA W7M NA COPA DO MUNDO! Melhores Momentos Da W7M #5


Salvee, Esse video foi um video mostrando os Melhores Momentos da W7M na copa do mundo no Fortnite.. Espero que gostem!

MELHORES MOMENTOS DA W7M NA COPA DO MUNDO! Melhores Momentos Da W7M 5
Redes Sociais da W7M:
Twitter: https://twitter.com/W7MGaming
Instagram: https://www.instagram.com/w7mgaming/
Facebook: https://www.facebook.com/W7MGaming/
Ultimo vídeo do Blackoutz: https://www.youtube.com/watch?v=QCZKj…
Canais:
Canal do DK: https://www.youtube.com/channel/UCmvr…
Canal do Blackoutz: https://www.youtube.com/user/Ondercore
Canal do Calango: https://www.youtube.com/user/CalaangoPvP
Canal do Nicks: https://www.youtube.com/channel/UC3Mf…
Canal da W7M: https://www.youtube.com/channel/UCFPh…
Canal do Pfzin: https://www.youtube.com/channel/UCTly…
Lives:
https://www.twitch.tv/nicksss
https://www.twitch.tv/1drakonz
https://www.twitch.tv/pfzin
https://www.nimo.tv/blackoutz
https://www.facebook.com/sircalango/
Tags: Melhores momento da W7M, VUC VUC Do Dk, VUC VUC do Drakonz, VUK VUK do DK, Blackoutz dando Rage, W7M, W7M GAMING, Nicks, Blackoutz, Calango, Melhores Momentos Calango, Melhores momentos Blackoutz, Melhores momentos Nicks, Melhores momentos Drakonz, Melhores momentos DK
W7MGaming Blackoutz Nicks Blackoutz Calango MelhoresMomentosW7M Drakonz DK Nicks W7MmelhoresMomentos Fortnite WorldCup

MELHORES MOMENTOS DA W7M NA COPA DO MUNDO! Melhores Momentos Da W7M #5

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ w7m

Leave a Comment