[NEW] Liquipedia League of Legends Wiki | thresh wiki – Vietnamnhanvan

thresh wiki: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

e ][ h

Thresh

The Chain Warden

“The mind is a wondrous thing to tear apart.”

Champion Information

Region
Primary Role
Secondary Role

Price:

4800 880

Attack Type:

Ranged

Resource Bar:

Mana

Release Date:

2013-01-23

Base Statistics

Health:

560.52 (+93)

Health Regen:

7 (+0.55)

Mana:

273.92 (+44)

Mana Regen:

6 (+0.8)

Attack Damage:

56 (+2.2)

Attack Speed:

0.625 (+3.5%)

Attack Range:

450

Armor:

28 (+0)

Magic Resistance:

30 (+0.5)

Movement Speed:

345

Esports Statistics

Win Rate:

4602W : 4357L (51.37%)

Abilities

[

edit

]

Damnation

Passive

Ability
Passive

Affects
Self

Basic Attacks: Thresh’s basic attacks do not use projectiles and his basic attack wind-up is only reduced by 0.25% per 1% bonus attack speed (compared to the standard 1% per 1%).

Innate:Enemies who die near Thresh drop souls for 8 seconds, which he can collect by either approaching them or by placing Dark Passage’s lantern near them. Each collected soul permanently grants Thresh icon 0.75 bonus ability power, 0.75 bonus armor and increases Dark Passage’s shield’s strength and Flay’s minimum bonus magic damage by 1.

Champions and large enemies always drop 1 soul, epic monsters always drop 2, but small minions and monsters only have a 33% chance to drop 1. Souls are visible to allies and only become visible to enemies if their team has sight of Thresh.

Death Sentence

Q

Ability
Direction / Auto

Affects
Enemies / Self

Damage Type
MagicFirst Cast – DEATH SENTENCE: After a 0.5-second delay, Thresh throws out his scythe in the target direction and forms a tether with the first enemy hit, dealing Ability power magic damage and Stun icon stunning them for 1.5 seconds. Hitting an enemy reduces Death Sentence’s Cooldown reduction icon cooldown by 3 seconds.

While the tether persists, Thresh is disarmed and periodically tugs at his scythe’s chain, pulling the target a short distance towards himself. After 0.5 seconds, or instantly upon hitting a minion or monster, Thresh can cast Death Leap Death Leap while the tether holds.

Second Cast- DEATH LEAP: Thresh dashes to the tethered enemy, removing the stun but becoming able to attack again.

After a 0.5-second delay, Thresh throws out his scythe in the target direction and forms a tether with the first enemy hit, dealing Ability power magic damage and Stun icon stunning them for 1.5 seconds. Hitting an enemy reduces Death Sentence’s Cooldown reduction icon cooldown by 3 seconds.While the tether persists, Thresh is disarmed and periodically tugs at his scythe’s chain, pulling the target a short distance towards himself. After 0.5 seconds, or instantly upon hitting a minion or monster, Thresh can cast Death Leap Death Leap while the tether holds.Thresh dashes to the tethered enemy, removing the stun but becoming able to attack again.

Range:1075Tether Radius:GlobalAbility Damage:80 / 120 / 160 / 200 / 240

(+50% of Ability Power)

16 / 15 / 14 / 13 / 12

60

Dark Passage

W

Ability
Direction

Affects
Allies

Active: Thresh throws his lantern to the target location, revealing its immediate surroundings and collecting nearby souls for the duration. The lantern remains for 6 seconds and automatically returns to Thresh if he moves more than 1500 units away from it.

Thresh and the first ally to come near the lantern is Hybrid resistances for 4 seconds.

An ally that grabs the lantern will dash to Thresh’s location and shield themselves for the same duration.

Range:950Effect Radius:150Shield Strengtgh:60 / 100 / 140 / 180 / 220 (+ 1 per collected soul)

22 / 19.5 / 17 / 14.5 / 12

50 / 55 / 60 / 65 / 70

Flay

E

Ability
Direction

Affects
Enemies

Damage Type
Magic

Passive: Thresh’s basic attacks deal bonus magic damage, increasing with time spent not attacking enemy units or neutral monsters.

Active: Thresh sweeps his chain in a broad line towards the target direction, dealing magic damage to enemies hit, knocking them in the chain’s direction, and slowing them afterwards for 1 second.

Range:400Bonus Magic Damage:Collected souls

(+ up to 100 / 125 / 150 / 175 / 200% of Attack Damage)

Magic Damage:65 / 95 / 125 / 155 / 185

(+40% of Ability Power)

Slow:20 / 25 / 30 / 35 / 40%

60 / 65 / 70 / 75 / 80

The Box

R

Ability
No Target

Affects
Enemies

Damage Type
Magic

Active: After a 0.75-second delay, Thresh surrounds himself with 5 spectral walls, each lasting for up to 5 seconds. Walls break upon contact with an enemy champion, dealing magic damage and slowing by 99% for 2 seconds.

Enemy champions hitting any wall beyond the first take no damage and are slowed for only 1 second.

Effect Radius:450Magic Damage:250 / 400 / 550

(+100% of Attack Damage)

140 / 120 / 100

100

Lore

[

edit

]

Sadistic and cunning, Thresh is a restless spirit who prides himself on tormenting mortals and breaking them with slow, excruciating inventiveness. His victims suffer far beyond the point of death, for Thresh wreaks agony upon their souls, imprisoning them in his lantern to torture for all eternity.

In an age history has all but forgotten, the man who would later be known as Thresh was once a member of an order devoted to gathering and protecting knowledge. The masters of this order tasked him with guarding a hidden underground vault filled with dangerous and corrupted magical artifacts. Thresh was incredibly strong-willed and methodical, which made him well-suited to such work.

The vault Thresh guarded was buried deep beneath the citadel at the center of an island chain and protected by runic sigils, arcane locks and potent wards. Spending such time in the presence of dark spells began to affect Thresh as the magic sought out his innate malice. For years the relics preyed on his insecurities, taunting him with his deepest fears and feeding his bitterness.

Thresh’s spite surfaced through wanton acts of cruelty, as his talent for exploiting vulnerability bloomed. He slowly tore pages out of a living book, binding it back together when it was all but spent. He scratched the glass of a mirror bound with the memory of an ancient mage until it was opaque, trapping the man in darkness, only to polish it anew and repeat. Just as a secret wants to be told, a spell wants nothing more than to be cast, and Thresh denied this each day. He would start to recite an incantation, then let the words trickle off his tongue, halting just before the last syllable.

He became exquisitely skilled at covering all evidence of his cruelty, such that no one in the order suspected he was anything other than a disciplined guard. The vault had grown so vast that no one knew its contents as completely as Thresh, and the lesser artifacts faded from the order’s memory, as did Thresh himself.

He resented that he had to hide his meticulous work. Everything under his watch was evil, or corrupted in some way – why shouldn’t he be free to do as he would?

The vault held many peculiar magical artifacts but no people, until one day when a chained man was dragged into the sunken catacombs. He was a warlock who had infused his body with raw sorcery, which gave him the power to regenerate his flesh, no matter how grievous the wound.

Thresh was delighted at his new ward – a being who could feel the full range of human suffering, but would not perish, a plaything he could torment for years to come. He started methodically separating the warlock’s skin from his flesh with a hook, and used his chains to lash and tear the open wound until it healed. He took to wearing the chains as he patrolled the vault, reveling in the warlock’s fear at the long, dragging sound of his approach.

With ample charges to torment in the vault, Thresh became even more distanced from the order above. He began to take his meals in his underground chamber lit by a single lantern, rarely emerging from the catacombs. His skin developed a pallid complexion from lack of sunlight, and his face became gaunt and hollow. Members of the order avoided him, and when a series of mysterious disappearances plagued the order, none thought to investigate Thresh’s lair.

When the disaster known as the Ruination struck, magical shockwaves claimed the lives of all who lived on the isles and transformed them into a state of undeath. While others screamed in anguish, Thresh reveled in the ruin. He rose from this cataclysm as a spectral abomination, but unlike many who have passed into the shadow world, Thresh did not lose his identity. Rather, his penchant for cruel torture and ability to discern weakness was only heightened.

He relished the chance to continue his cruelty without fear of reprisal, unfettered by the limits of mortality. As a wraith, Thresh could torment the living and the dead endlessly, delighting in their despair before claiming their soul for an eternity of suffering.

Thresh now seeks only particular victims: the most clever and resilient, and those with a strong will. His greatest joy comes from tormenting his victims until they lose any last glimmer of hope, before facing the inevitable hook of his chains.

Patch History

[

edit

]

Notable Players

[

edit

]

Additional Content

[

edit

]

Champion Information

[

edit

]

Skin Spotlight

[

edit

]

Login Screen

[

edit

]

Cinematic

[

edit

]

References

[

edit

]

[NEW] Liquipedia League of Legends Wiki | thresh wiki – Vietnamnhanvan

e ][ h

Thresh

The Chain Warden

“The mind is a wondrous thing to tear apart.”

Champion Information

Region
Primary Role
Secondary Role

Price:

4800 880

Attack Type:

Ranged

Resource Bar:

Mana

Release Date:

2013-01-23

Base Statistics

Health:

560.52 (+93)

Health Regen:

7 (+0.55)

Mana:

273.92 (+44)

Mana Regen:

6 (+0.8)

Attack Damage:

56 (+2.2)

Attack Speed:

0.625 (+3.5%)

Attack Range:

450

Armor:

28 (+0)

Magic Resistance:

30 (+0.5)

Movement Speed:

345

Esports Statistics

Win Rate:

4602W : 4357L (51.37%)

Abilities

[

edit

]

Damnation

Passive

Ability
Passive

Affects
Self

Basic Attacks: Thresh’s basic attacks do not use projectiles and his basic attack wind-up is only reduced by 0.25% per 1% bonus attack speed (compared to the standard 1% per 1%).

Innate:Enemies who die near Thresh drop souls for 8 seconds, which he can collect by either approaching them or by placing Dark Passage’s lantern near them. Each collected soul permanently grants Thresh icon 0.75 bonus ability power, 0.75 bonus armor and increases Dark Passage’s shield’s strength and Flay’s minimum bonus magic damage by 1.

Champions and large enemies always drop 1 soul, epic monsters always drop 2, but small minions and monsters only have a 33% chance to drop 1. Souls are visible to allies and only become visible to enemies if their team has sight of Thresh.

Death Sentence

Q

Ability
Direction / Auto

Affects
Enemies / Self

Damage Type
MagicFirst Cast – DEATH SENTENCE: After a 0.5-second delay, Thresh throws out his scythe in the target direction and forms a tether with the first enemy hit, dealing Ability power magic damage and Stun icon stunning them for 1.5 seconds. Hitting an enemy reduces Death Sentence’s Cooldown reduction icon cooldown by 3 seconds.

While the tether persists, Thresh is disarmed and periodically tugs at his scythe’s chain, pulling the target a short distance towards himself. After 0.5 seconds, or instantly upon hitting a minion or monster, Thresh can cast Death Leap Death Leap while the tether holds.

Second Cast- DEATH LEAP: Thresh dashes to the tethered enemy, removing the stun but becoming able to attack again.

After a 0.5-second delay, Thresh throws out his scythe in the target direction and forms a tether with the first enemy hit, dealing Ability power magic damage and Stun icon stunning them for 1.5 seconds. Hitting an enemy reduces Death Sentence’s Cooldown reduction icon cooldown by 3 seconds.While the tether persists, Thresh is disarmed and periodically tugs at his scythe’s chain, pulling the target a short distance towards himself. After 0.5 seconds, or instantly upon hitting a minion or monster, Thresh can cast Death Leap Death Leap while the tether holds.Thresh dashes to the tethered enemy, removing the stun but becoming able to attack again.

Range:1075Tether Radius:GlobalAbility Damage:80 / 120 / 160 / 200 / 240

(+50% of Ability Power)

16 / 15 / 14 / 13 / 12

60

Dark Passage

W

Ability
Direction

Affects
Allies

Active: Thresh throws his lantern to the target location, revealing its immediate surroundings and collecting nearby souls for the duration. The lantern remains for 6 seconds and automatically returns to Thresh if he moves more than 1500 units away from it.

Thresh and the first ally to come near the lantern is Hybrid resistances for 4 seconds.

An ally that grabs the lantern will dash to Thresh’s location and shield themselves for the same duration.

Range:950Effect Radius:150Shield Strengtgh:60 / 100 / 140 / 180 / 220 (+ 1 per collected soul)

22 / 19.5 / 17 / 14.5 / 12

50 / 55 / 60 / 65 / 70

Flay

E

Ability
Direction

Affects
Enemies

Damage Type
Magic

Passive: Thresh’s basic attacks deal bonus magic damage, increasing with time spent not attacking enemy units or neutral monsters.

Active: Thresh sweeps his chain in a broad line towards the target direction, dealing magic damage to enemies hit, knocking them in the chain’s direction, and slowing them afterwards for 1 second.

Range:400Bonus Magic Damage:Collected souls

(+ up to 100 / 125 / 150 / 175 / 200% of Attack Damage)

Magic Damage:65 / 95 / 125 / 155 / 185

(+40% of Ability Power)

Slow:20 / 25 / 30 / 35 / 40%

60 / 65 / 70 / 75 / 80

The Box

R

Ability
No Target

Affects
Enemies

Damage Type
Magic

Active: After a 0.75-second delay, Thresh surrounds himself with 5 spectral walls, each lasting for up to 5 seconds. Walls break upon contact with an enemy champion, dealing magic damage and slowing by 99% for 2 seconds.

Enemy champions hitting any wall beyond the first take no damage and are slowed for only 1 second.

Effect Radius:450Magic Damage:250 / 400 / 550

(+100% of Attack Damage)

140 / 120 / 100

100

Lore

[

edit

]

Sadistic and cunning, Thresh is a restless spirit who prides himself on tormenting mortals and breaking them with slow, excruciating inventiveness. His victims suffer far beyond the point of death, for Thresh wreaks agony upon their souls, imprisoning them in his lantern to torture for all eternity.

In an age history has all but forgotten, the man who would later be known as Thresh was once a member of an order devoted to gathering and protecting knowledge. The masters of this order tasked him with guarding a hidden underground vault filled with dangerous and corrupted magical artifacts. Thresh was incredibly strong-willed and methodical, which made him well-suited to such work.

The vault Thresh guarded was buried deep beneath the citadel at the center of an island chain and protected by runic sigils, arcane locks and potent wards. Spending such time in the presence of dark spells began to affect Thresh as the magic sought out his innate malice. For years the relics preyed on his insecurities, taunting him with his deepest fears and feeding his bitterness.

Thresh’s spite surfaced through wanton acts of cruelty, as his talent for exploiting vulnerability bloomed. He slowly tore pages out of a living book, binding it back together when it was all but spent. He scratched the glass of a mirror bound with the memory of an ancient mage until it was opaque, trapping the man in darkness, only to polish it anew and repeat. Just as a secret wants to be told, a spell wants nothing more than to be cast, and Thresh denied this each day. He would start to recite an incantation, then let the words trickle off his tongue, halting just before the last syllable.

He became exquisitely skilled at covering all evidence of his cruelty, such that no one in the order suspected he was anything other than a disciplined guard. The vault had grown so vast that no one knew its contents as completely as Thresh, and the lesser artifacts faded from the order’s memory, as did Thresh himself.

He resented that he had to hide his meticulous work. Everything under his watch was evil, or corrupted in some way – why shouldn’t he be free to do as he would?

The vault held many peculiar magical artifacts but no people, until one day when a chained man was dragged into the sunken catacombs. He was a warlock who had infused his body with raw sorcery, which gave him the power to regenerate his flesh, no matter how grievous the wound.

Thresh was delighted at his new ward – a being who could feel the full range of human suffering, but would not perish, a plaything he could torment for years to come. He started methodically separating the warlock’s skin from his flesh with a hook, and used his chains to lash and tear the open wound until it healed. He took to wearing the chains as he patrolled the vault, reveling in the warlock’s fear at the long, dragging sound of his approach.

With ample charges to torment in the vault, Thresh became even more distanced from the order above. He began to take his meals in his underground chamber lit by a single lantern, rarely emerging from the catacombs. His skin developed a pallid complexion from lack of sunlight, and his face became gaunt and hollow. Members of the order avoided him, and when a series of mysterious disappearances plagued the order, none thought to investigate Thresh’s lair.

When the disaster known as the Ruination struck, magical shockwaves claimed the lives of all who lived on the isles and transformed them into a state of undeath. While others screamed in anguish, Thresh reveled in the ruin. He rose from this cataclysm as a spectral abomination, but unlike many who have passed into the shadow world, Thresh did not lose his identity. Rather, his penchant for cruel torture and ability to discern weakness was only heightened.

He relished the chance to continue his cruelty without fear of reprisal, unfettered by the limits of mortality. As a wraith, Thresh could torment the living and the dead endlessly, delighting in their despair before claiming their soul for an eternity of suffering.

Thresh now seeks only particular victims: the most clever and resilient, and those with a strong will. His greatest joy comes from tormenting his victims until they lose any last glimmer of hope, before facing the inevitable hook of his chains.

Patch History

[

edit

]

Notable Players

[

edit

]

Additional Content

[

edit

]

Champion Information

[

edit

]

Skin Spotlight

[

edit

]

Login Screen

[

edit

]

Cinematic

[

edit

]

References

[

edit

]


Lissandra Bing Chillin’ With Trundle | TFT | 11.23B


Assuming you hit Trundle 3 star, What makes Trundle work? Why these items? and what augments help his kit best? Why Lissandra? Why Ekko? Keane has all the answers. Enjoy!
0:00 STAGE 1
0:42 STAGE 2
4:01 STAGE 3
8:00 STAGE 4
12:38 STAGE 5
16:10 STAGE 6
19:58 ENDING
This is Riot’s Teamfight Tactic’s SET 6.0, patch 11.23B.

🌊 Follow Keane 🌊
⟹https://www.twitch.tv/keanelol
⟹https://twitter.com/ly_keane?s=20
⟹https://www.instagram.com/ly_keane

Edited By \”JimsyTFT\”
⟹ https://www.youtube.com/JimsyTFT​
⟹ https://twitter.com/HemenJ

MY TFT ACCOUNTS ON LOLCHESS
NA ⟹ enaek (MAIN)
https://lolchess.gg/profile/na/enaek
OCE ⟹ Keane tft
https://lolchess.gg/profile/oce/tsmftxkeane
KR ⟹ Keane tft
https://lolchess.gg/profile/kr/keanetft

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Lissandra Bing Chillin' With Trundle | TFT | 11.23B

Vlad và Niki 12 Khóa trò chơi mới cho trẻ em


Vlad và Niki 12 Khóa trò chơi mới cho trẻ em
Cha mẹ xin tải trò chơi trẻ em
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rud.twelvelocksvn
https://apps.apple.com/us/app/vladniki12locks/id1530383706
Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vladniki/id1497525407
Instagram VLAD https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Vlad và Niki 12 Khóa   trò chơi mới cho trẻ em

Vlad và Niki có vui vẻ tại các bảo Tàng của Ảo tưởng và giả Vờ Chơi ở Sân chơi trẻ Em


Vlad và Niki có một ngày vui vẻ với mẹ của họ trong bảo tàng của ảo tưởng cho trẻ em, và trên sân chơi.
Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vladniki/id1497525407
Instagram VLAD https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Vlad và Niki có vui vẻ tại các bảo Tàng của Ảo tưởng và giả Vờ Chơi ở Sân chơi trẻ Em

Vlad và Nikita giả vờ chơi đồ chơi và chọn một nghề mới


Trẻ em chơi với đồ chơi giáo dục để tìm hiểu thêm về nghề. Vlad và Nikita mơ ước trở thành phi hành gia, nghệ sĩ piano, nhà khoa học và lập trình viên.
Video vui nhộn cho trẻ em.
Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vladniki/id1497525407
Instagram VLAD https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Vlad và Nikita giả vờ chơi đồ chơi và chọn một nghề mới

Vlad và mẹ muốn mì cùng màu


Vlad và mẹ muốn mì giống nhau. Họ làm mì màu cho trẻ em và chơi với đồ chơi.
Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vladniki/id1497525407
Instagram VLAD https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Vlad và mẹ muốn mì cùng màu

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ thresh wiki

See also  Nothing Can Get AWAY From The Ultra Slow Poison Attack Viper 100% No Mercy Dota 2 | team ultra

Leave a Comment