[NEW] The Jaguar in Mexico | jaguar warrior – Vietnamnhanvan

jaguar warrior: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Article suitable for older students

Mexicolore contributor Dr. Nicholas Saunders

The Jaguar in Mexico

We are deeply grateful to Dr. Nicholas Saunders, Senior Lecturer, Department of Archaeology and Anthropology, School of Arts, University of Bristol, for this illuminating introduction to the importance of this most majestic of felines in the cultures of ancient Mexico.

Pic 1: Contemporary depiction of a jaguar, beaded mosaic on wood, Huichol culture

Pic 1: Contemporary depiction of a jaguar, beaded mosaic on wood, Huichol culture (Click on image to enlarge)

The jaguar is America’s largest and most powerful cat, and for more than three thousand years it has been Mexico’s most enduring symbolic animal. The jaguar’s image, sometimes appearing alongside the smaller ocelot and the plain-coated puma, prowls the art of most ancient Mexican civilizations, from the Olmec to the Aztec. In the years following the Spanish conquest, during the colonial period, and still today – amongst Mexico’s indigenous peoples – the jaguar has retained a tenacious grip on the human imagination.

Pic 2: ‘Panthera Onca’ (jaguar), the only Panthera species found in the Americas

Pic 2: ‘Panthera Onca’ (jaguar), the only Panthera species found in the Americas (Click on image to enlarge)

Beautiful but deadly, the jaguar evokes powerful human emotions. Strong and agile, with razor-sharp claws and deadly fangs, this impressive beast was identified with the qualities which made human hunters and warriors brave and successful. As a stealthy silent killer with an acute sense of smell, and an ability to see in the dark with mirrored eyes, the jaguar was identified with sorcery and magic, and regarded as the spirit-helper of shamans and sorcerers, as well as the most dazzling symbol of priests and kings.

Pic 3: Contemporary Mexican folk mask, human-jaguar, National Museum of Anthropology, Mexico City

Pic 3: Contemporary Mexican folk mask, human-jaguar, National Museum of Anthropology, Mexico City (Click on image to enlarge)

The jaguar’s natural talent for hunting on land, up trees, and in water led to it being regarded in mythology as the ‘master of animals’, and spiritual lord of the powers of fertility in the natural world. All animals are the jaguar’s prey, but it is prey to none. Only human beings kill jaguars, which may explain why Native Americans regard humans and jaguars as spiritual equals. Thinking about the world in this traditional way, every man carries the jaguar within himself, and every jaguar may be a man in disguise. It is no wonder then that the jaguar creates anxiety and fear when suddenly encountered in the depths of the tropical rainforest.

Pic 4: Double-headed jaguar throne on the eastern terrace of the Governor’s Palace at the Maya city of Uxmal in the Yucatan, Mexico

Pic 4: Double-headed jaguar throne on the eastern terrace of the Governor’s Palace at the Maya city of Uxmal in the Yucatan, Mexico (Click on image to enlarge)

All felines are masterful hunters and natural killers, but it is how humans understand these qualities that give the jaguar such a distinctive presence in the art and religion of ancient Mexican cultures. In pre-Columbian times, before the Spanish arrived, animal and human features were often combined to create what we regard as fantastical creatures possessing supernatural strength and magical powers. No surprise then that the kings and rulers of the Aztecs, the Maya, and earlier civilizations adorned themselves with jaguar skins, skulls, fangs and claws. Carvings, paintings or statues of humans wearing jaguar clothing or appearing to be half-human, half-jaguar, are more than simple artistic images – they represent fundamental ideas and beliefs of the Aztecs and their predecessors.

Pic 5: Giant Olmec stone sculpture at La Venta: the front of Altar 4 appears to depict a ruler figure and his throne, bearing strong feline imagery

Pic 5: Giant Olmec stone sculpture at La Venta: the front of Altar 4 appears to depict a ruler figure and his throne, bearing strong feline imagery (Click on image to enlarge)

In Mexico, images of great cats (almost certainly jaguars) first appear in the art of the Olmec civilization (1250-400 BC). They are carved as giant stone sculptures and as small delicate jade figurines from archaeological sites such as San Lorenzo, El Azuzul, and La Venta. Some of these appear as naturalistic animals, while others blend the human with the jaguar and add a fearsome snarling mouth. Myths and stories gathered in indigenous Mexican villages in recent times suggest what these dramatic Olmec items may have been.

Pic 6: Two of a set of three metre-high Olmec human and jaguar stone sculptures; the human figures were found looking towards the (ferocious looking) jaguar; Xalapa Museum of Anthropology, Mexico

Pic 6: Two of a set of three metre-high Olmec human and jaguar stone sculptures; the human figures were found looking towards the (ferocious looking) jaguar; Xalapa Museum of Anthropology, Mexico (Click on image to enlarge)

These supernatural creatures have been called ‘were-jaguars’ by archaeologists, because, like the better-known were-wolves of Europe, they appear to be a mix of animal and human. It may be that they show powerful supernatural beings regarded as the children of Olmec rulers and mythical jaguar beasts. Some large Olmec sculptures and smaller figurines may be showing sorcerers transforming into spirit-jaguars, caught, as it were, half-way between the feline and the man. Possibly, of course, such startling artworks could simply be showing a sorcerer, priest, or ruler wearing a jaguar mask, or adopting a feline pose in a long-forgotten ritual.

Pic 7: Wearing jaguar skins, members of a Maya royal court display their power over defeated rivals; room 2, Bonampak murals (detail)

Pic 7: Wearing jaguar skins, members of a Maya royal court display their power over defeated rivals; room 2, Bonampak murals (detail) (Click on image to enlarge)

Whatever qualities of the jaguar inspired the Olmec, such strange images appear to have established a long and sacred tradition in ancient Mexican art and religion. As an emblem of rulership, hunting, war and sacrifice, the jaguar appeared in the art of many later civilizations. Among the Classic Maya (AD 250-800), the jaguar’s brilliantly-coloured pelt was used as royal clothing for dynastic warrior-kings, and as a covering for royal thrones – some of which were carved in the shape of a feline, as at the Maya cities of Palenque, Uxmal, and Chichén-Itzá. In wall paintings at the remote site of Bonampak, jaguar and possibly ocelot clothing and equipment are a striking addition to scenes of warfare, victory, and torture. Images inspired by the jaguar appear alongside Maya hieroglyphic texts, associated with conflict, war captives, and human sacrifice.

Pic 8: Jaguar throne at the base of the ‘Temple of the Jaguars’ at the Postclassic Maya city of Chichen-Itza in the Yucatan, Mexico

Pic 8: Jaguar throne at the base of the ‘Temple of the Jaguars’ at the Postclassic Maya city of Chichen-Itza in the Yucatan, Mexico (Click on image to enlarge)

These powerful ancestral beliefs survived into later Postclassic Maya times, where it is recorded that ‘spreading the jaguar skin’ was a sign for war, and during the Spanish colonial period, the ‘jaguar mat’ was the seat of authority in a Maya council.
Classic Maya rulers believed that using the jaguar’s name gave them prestige, and so there are examples where it has been attached to a king’s royal title. Similarly in death, archaeological evidence from Uaxactún and Kaminaljuyu in Guatemala, and Altun Ha in Belize reveals that Maya kings were buried with the animal’s skin, claws, and fangs.

See also  NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA THANH LỌC DA - PINK'ZUP CHỮA LÀNH LÀN DA | zup

Pic 9: The jaguar’s claws feature clearly in this model of an Aztec jaguar warrior by George Stuart

Pic 9: The jaguar’s claws feature clearly in this model of an Aztec jaguar warrior by George Stuart (Click on image to enlarge)

At the great city of Copán in Honduras, fifteen jaguars were sacrificed by King Yax Pac to each of his ancestors in an act which suggests a spiritual identity between royalty and the great cat. Even today, sorcerers and political leaders at the Maya town of Chamula possess a jaguar soul companion. Maya language and literature also tell stories of how the jaguar is related to the higher social classes in their society. In the famous book known as the Popol Vuh of the Quiché Maya, the name balam refers to the jaguar and its qualities of ferocity and strength, and its claws are used as a sign of lordship.

Pic 10: Replica of Maya jaguar throne figure

Pic 10: Replica of Maya jaguar throne figure (Click on image to enlarge)

It appears that each Mexican civilization created its own ideas and beliefs of what the jaguar (and sometimes the puma) meant to them, and showed them in art according to their own style. At the great pre-Aztec metropolis of Teotihuacán, brightly-coloured murals show green-plumed jaguars blowing conch-shell trumpets. On the so-called Street of the Dead, a puma mural survives, and in the nearby Zacuala Palace, a ‘jaguar warrior’ is shown wearing a snarling jaguar-face helmet and carrying a shield. In 1988, beneath the city’s imposing Pyramid of the Moon, the remains of two large felines were found, and which had evidently been buried alive in wooden cages to accompany a sacrificial victim.

Pic 11: Basalt jaguar warrior, National Museum of Anthropology, Mexico City. He is shown as a great lord seated on a bejewelled wooden throne

Pic 11: Basalt jaguar warrior, National Museum of Anthropology, Mexico City. He is shown as a great lord seated on a bejewelled wooden throne (Click on image to enlarge)

It is Aztecs however who have left us some of the most detailed insights into the ancient Mexican tradition of jaguar symbols. In Nahuatl, the Aztec language, the jaguar was called ocelotl – a fact which has led to confusion with the different and smaller ocelot. The Aztecs regarded the jaguar as the bravest of beasts, and the proud ‘ruler of the animal world’ according to the Florentine Codex compiled by the Spaniard priest Bernardino de Sahagún.

Pic 12: Model of an Aztec jaguar warrior by George Stuart

Pic 12: Model of an Aztec jaguar warrior by George Stuart (Click on image to enlarge)

The jaguar was a favourite symbol in Aztec representations of war. Aztec names which included the term ocelotl were used to describe brave warriors – in this way, ocelopetlatl and oceloyotl described especially brave warriors, such as those of the high-status Jaguar Warrior Society. In Aztec mythology and astrology, the jaguar also played an important role, as it was believed that those born under the calendrical sign ocelotl shared the jaguar’s aggressive nature and would become brave warriors.

Pic 13: Tepeyollotli (bottom left), at the root of a cosmic tree, in the dark underworld of Sustenance Mountain; detail of mural by R. Anguiano, National Museum of Anthropology, Mexico City

Pic 13: Tepeyollotli (bottom left), at the root of a cosmic tree, in the dark underworld of Sustenance Mountain; detail of mural by R. Anguiano, National Museum of Anthropology, Mexico City (Click on image to enlarge)

Aztec kings, like their Classic Maya predecessors, used the jaguar to enhance their social status. As the jaguar was lord of animals, so an Aztec emperor was ruler of men. Aztec emperors wore jaguar clothing into battle, and sat in judgement on a throne covered with the animal’s multicoloured skin. The greatest of all Aztec gods, Tezcatlipoca, was the patron of royalty and inventor of human sacrifice. His name means ‘Lord of the Smoking Mirror’ and he wielded this magical obsidian mirror to look into mens’ hearts, piercing the cosmic darkness with the all-seeing eyes of his fierce spiritual companion, a huge jaguar monster known as Tepeyollotli.

Pic 14: Stone Aztec jaguar sculpture, National Museum of Anthropology, Mexico City

Pic 14: Stone Aztec jaguar sculpture, National Museum of Anthropology, Mexico City (Click on image to enlarge)

The importance of the jaguar (and also of other large felines) in Aztec society was dramatically shown during the excavations of the Great Aztec Temple (El Templo Mayor) which took place in downtown Mexico City during the 1980s. Archaeologists discovered complete feline skeletons that had been buried as sacred offerings with polished greenstone balls gripped between their fangs. The Templo Mayor was regarded in Aztec mythology as the ‘cosmic water mountain’, and so these greenstones represented water and preciousness, an association reinforced by the jaguar’s longstanding relationship with blood and fertility.

Pic 15: Jaguar-man wearing an elaborate mirror-eyed jaguar helmet at the village of Zitlala, Guerrero, as part of the springtime petitions for rain

Pic 15: Jaguar-man wearing an elaborate mirror-eyed jaguar helmet at the village of Zitlala, Guerrero, as part of the springtime petitions for rain (Click on image to enlarge)

So powerful were these beliefs concerning the jaguar and other felines that they did not disappear with the Spanish Conquest of 1519-1521. When confronted with the new religion of Spanish Catholicism, the ancient jaguar simply changed its name, not its nature. The jaguar became the Spanish tigre (tiger) and the puma the león (lion) – even though neither of these Old World cats had ever lived in the Americas. In years following the conquest, during the early colonial period, the ancient power of the jaguar was used by those who fought against the new world that the Spanish were creating in Mexico.

Pic 16: Two shamanistic jaguar masks, National Museum of Anthropology, Mexico City

Pic 16: Two shamanistic jaguar masks, National Museum of Anthropology, Mexico City (Click on image to enlarge)

During the sixteenth century, sorcerers known as nahuallis were accused by the Spanish of murder, insurrection, and, most interestingly, of changing into jaguars. The most famous of these sorcerers was Martín Ocelotl, who took the Aztec name for jaguar as his own. He was denounced to the Holy Inquisition in 1536 and accused of devil worship, predicting the rains, and transforming himself into the great spotted cat.

Pic 17: Two jaguar-men fighting during an early May festival to petition for rain at the village of Acatlan, Guerrero. (These fights take place on top of a local mountain, and are violent fist-fights between young men and blood is spilt)

Pic 17: Two jaguar-men fighting during an early May festival to petition for rain at the village of Acatlan, Guerrero. (These fights take place on top of a local mountain, and are violent fist-fights between young men and blood is spilt) (Click on image to enlarge)

In other places, the jaguar became Christ’s defender, its colourful skin symbolizing its protective role in the Passion. The jaguar replaced the lion at the feet of St Jerome. Many traditional jaguar festivals have survived into the twenty-first century. Los Tlacoleros and the Danza de los Tecuanes are just two of the most popular dances that still take place in rural villages. One such community, Totoltepec in Guerrero, has dancers dressed in jaguar masks and yellow-spotted clothing who mix Catholic beliefs with pre-Columbian ideas concerning the protection of crops and livestock from predators. Others, such as the villages of Acatlán and Zitlala, also in Guerrero, have preserved echoes of ancient blood rituals in fiestas where young men dressed as jaguars fight to spill blood for the jaguar deity who then sends rain to fertilize the maize.

Pic 18: Jaguar-costumed dancer, Tribu music-dance troupe, British Museum 2010

Pic 18: Jaguar-costumed dancer, Tribu music-dance troupe, British Museum 2010 (Click on image to enlarge)

Across Mexico, in pre-Columbian, colonial, and modern times, indigenous ideas about the jaguar were not concerned with worshipping the natural animal. Instead, the ideas and beliefs of what the jaguar meant and what it represented for human beings were part of native Mexican ways of seeing and understanding the world – and of how beliefs about the cycle of life and death could be made visible and relevant to ordinary people.

See also  Corona Virus Pro | COVID-19 Pro Impostor role in Among us | virus pro

Suggested reading:-
• Benson, E. (ed.) (1972) The Cult of the Feline. Washington, D.C., Dumbarton Oaks
• Reichel-Dolmatoff, G. (1975) The Shaman and the Jaguar. Philadelphia: Temple University Press
• Saunders, N.J. (1989) People of the Jaguar: The Living Spirit of Ancient America. London: Souvenir Press
• Saunders, N.J. (ed.) (1998 & 2012) Icons of Power: Feline Symbolism in the Americas. London: Routledge.

Picture sources:-
• Pix 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18: Photos by Ian Mursell/Mexicolore
• Pic 2: from Wikipedia (jaguar)
• Pix 4, 8, 15, 17: Photos by and courtesy of Nicholas Saunders
• Pic 7: Photo by Alan Gillam/Mexicolore
• Pix 9 & 12: Photos courtesy of Leroy Becker, Gallery of Historical Figures.

This article was uploaded to the Mexicolore website on Aug 26th 2013

emoticon
Q. How do you titillate an ocelot?
A. Oscillate its tits a lot!

(Thanks to Roz Wallis, from Chiswick, London)

Q. How do you titillate an ocelot?A. Oscillate its tits a lot!

[NEW] Top 73 Best Jaguar Tattoo Ideas | jaguar warrior – Vietnamnhanvan

The mysterious jaguar is a powerful symbol of bravery and strength.

Much like its brethren in other parts of the world – lion, tiger, panther and snow leopard – the Jaguar is a big cat that fascinates and intrigues with its mix of force, speed, cunning and camouflage.  

Given the symbolism associated with the jaguar it is no surprise that so many people choose to get this cat in a tattoo design. Found in Central America, the jaguar is the perfect subject for a variety of tattoo styles: from tribal tattoo art inspired by the complex Mayan and Aztec cultures, to American traditional depictions and wild animal realism, there are many way to create a compelling jaguar tattoo design.   

These pieces provide just a glimpse of what is possible when top artists apply their skill and knowledge to jaguar tattoos.   

1.

Realist Jaguar Motif Tattoo Art

 

black-grey-ink-jaguar-tattoo-alondraboomtattooblack-and-gray-jaguar-tattoo-ferny_montana_1990black-work-hand-jaguar-tattoo-mognaxblack-grey-jaguar-tattoo-mjstattoofloral-inked-fine-line-palm-leaf-jaguar-tattoo-lozzarachtattooeranimal-lepard-inked-jaguar-tattoo-esebe_art

The Modern tattoo artist continues to push the boundaries of what is possible when it comes to permanently applying a tattoo idea on the skin of their clients. One of the most dramatic styles showcasing an artist’s skill and dedication are pieces employing a photorealistic approach. 

This realistic style is not limited to the human face. As these pieces demonstrate, top artists can apply this stunning realism to jaguars to create tattoos that come straight out of the pages of National Geographic.   

Whether in full color or black and gray; placed on the shoulder of a woman or stretched across a man’s entire chest, a realistic jaguar motif is some of the most exciting designs you will come across.  

2.

 

Aztec and Maya Symbol Tattoo

black-work-skull-jaguar-tattoo-dani_darko_tattoohand-poke-ocelotl-jaguar-tattoo-rosiemaytathealed-line-work-jaguar-tattoo-parrishtattooink-skull-jaguar-tattoo-galiazomayan-skull-jaguar-tattoo-hostile_territory_swwaterlily-shamanismo-jaguar-tattoo-alberto_rojo_tecolotl

The Jaguar and Eagle played an important role in Latin American culture thanks to their fierce nature—an attribute highly valued by the Aztec and Maya civilizations. It’s no surprise then that many people choose jaguar tattoos incorporating motifs that draw on warrior and animal totem inspiration from this ancient and fascinating jungle culture.  

Some people choose to integrate the cat into a tribal tattoo design recreating Aztec art, while others choose an Aztec idea for the opportunities they provide to bring other elements into a tattoo: the eagle, warrior and jungle scenes are all important elements in Aztec symbolism that can help create more exciting and unique jaguar tattoos. These pieces are great examples of how well the jaguar animal totem can be used when inspired by Aztec traditions.   

3.

Black and Gray Jaguar Tattoos

acid-ink-dynamic-line-jaguar-tattoo-jcabrera_tattooart-work-black-flower-jaguar-tattoo-ryujintattooerblack-white-ink-jaguar-tattoo-normanblack7271dagger-fine-line-contemporary-jaguar-tattoo-jaurai_ttta_peaudetail-black-grey-jaguar-tattoo-jackprincetattoogeometric-animal-tribal-jaguar-tattoo-paulomiabarainked-details-art-jaguar-tattoo-dazy_artinked-jaguar-tattoo-renetattoo81mayan-art-jaguart-tattoo-cl_tattoo_artsmall-auto-jaguar-tattoo-dattoos69

At their core, tattoos are tools for self-expression and the ink someone wears should represent their sense of style and taste. For some people this means bright colors, for others the beauty of ink means black and gray work is better suited to their personality.   

There is a classic sensibility to black and gray work, plus those that choose this approach don’t have to worry about colors fading over time, as black and gray tattoos tend to age better than color work. This monochromatic approach to tattoo design is especially well suited to jaguar tattoos thanks to their unmistakable spots: even without color, anyone who sees one of these pieces will now instantly what kind of big cat is being depicted.

These tattoos demonstrate the variety of styles that can be successfully applied without the use of vibrant color. 

4. Black Ink and Linework Jaguar Ink

animals-lover-vegan-inked-jaguar-tattoo-gabibarratattoobest-face-jaguar-tattoo-daver_alvarezcosmic-geometric-lines-jaguar-tattoo-humo_mayasmall-wing-tribal-lettering-jaguar-tattoo-brokenchainstattoo

Without a doubt, the most important element that contributes to a successful tattoo is linework: without precise and consistent line work tattoos run the risk of turning into formless blobs over time.  

A growing trend in the world of tattoo design sees more people eschewing the intricate shading that is often associated with black and gray work, taking a more subtle approach that uses simplified designs and black line work to create interesting tattoos. When applied to the jaguar motif, this approach can be surprisingly successful. This can be attributed to a talented tattoo artist , but also to the fierce subject matter of big cat and prey. 

The Jaguar’s distinctive spots mean the essential characteristics can be perfectly captured with this subdued approach.  This also works for other big cats such as the leopard, cheetah, snow leopard, panther, or tiger tattoo

5.

Color 

Jaguar Tattoos

 

animal-lover-jaguar-tattoo-mariamalapataleopard-skin-color-animarl-jaguar-tattoo-cindysmith71neo-traditional-color-realism-jaguar-tattoo-jhctattooneotraditional-jaguar-tattoo-legadotattooparlourmxpanthera-onca-color-work-jaguar-tattoo-corazondeorogtradiant-color-ink-full-color-jaguar-tattoo-jesusma_tattoo_oficialrealistic-neo-traditional-jaguar-tattoo-haseldentattoo

For some people there simply is no other way to fully capture their personality and exuberance than with bright colors. While we have seen that jaguars can be successfully applied in a number of different styles and approaches, these big cats can make for some incredible full color tattoos.   

Their unique pattern, with the stark black spots over a tawny yellow background, provides artists with ample opportunity to show off their skill when applying a gradation of color tones. Some may prefer the bold stripes of tiger tattoos, or the pitch-dark tones of a black panther, but many people feel the jaguar’s coat is the most interesting. 

These pieces are great examples of the different styles and approaches that can be applied to jaguar tattoos that utilize colors to perfectly capture the essence of this beautiful big cat.  

5. Jaguar Head Portrait Tattoos

black-grey-jaguar-tattoo-trinidarkblack-sketch-graphic-jaguar-tattoo-illeotattooerblack-work-illustration-jaguar-tattoo-angel_javierrdot-work-jaguar-tattoo-blessman_homelydynamic-jaguar-tattoo-el_pambaline-work-minimalism-panther-design-jaguar-tattoo-rees_fortier_tattoosradiant-color-ink-black-grey-jaguar-tattoo-southbayfinest_gabe

With the strongest bite force of any of the large cats—stronger than the lion, tiger and cheetah—it makes sense that many people choose to get portraits of a jaguar’s head to symbolize strength and bravery. Many people think of photorealistic black and gray work when they hear “portrait”, although these exciting pieces demonstrate that it is just one of many approaches to jaguar portraits.   

Some of these pieces take an illustrative approach with a looser feel, while others use a stylized frame to improve the overall composition of a piece and put the jaguars fierce visage at center stage, however with such a compelling animal as subject matter it is difficult to go wrong.   

7.

Neo-Traditional Tattoo Design

 

color-rib-jaguar-tattoo-luke_satoruinked-japanese-fudo-sleeve-jaguar-tattoo-jenn__osbornneo-traditional-art-jaguar-tattoo-juanreyes_artneo-traditional-color-jaguar-tattoo-enetresneo-traditional-color-thigh-jaguar-tattoo-spookyaurora

Born from the bold lines and vibrant colors of American traditional tattooing, neo-traditional tattoo design retains many of these traits while freeing the artist to use a wider color palette on a broader selection of motifs and subject matter. 

Neo-traditional work allows artists to tackle a limitless selection of subjects and ideas – such as skull, tribal, or floral imagery – making it a great choice for a jaguar tattoo since many people incorporate a variety of elements into one tattoo design.   

The tried and true warrior, skull, prey, and fierce woman ideas are all fair game when it comes to neo-traditional work. These pieces demonstrate just how successful this approach can be when top artists have jaguars as subjects for their work.   

8.

New-Wave Jaguar Art

 

ancient-color-scifi-bold-jaguar-tattoo-a_m_bailey_black-work-mask-baby-jaguar-tattoo-dianabamabrave-jaguar-girl-tattoo-nuriaviconcool-suit-jaguar-tattoo-tattooeunbface-jaguar-tattoo-daver__alvarez

More than any single style or approach, new wave often refers to a freedom to create bespoke designs that hold special meaning to the wearer. Whether this means tribal Aztec temples and UFOs or a realistic jaguar smoking a pipe in a knit cap, new wave work gives the artist the reigns to create a one of a kind tattoo for the wearer.   

These unique tattoos are just a glimpse of what is possible when this unchained approach is applied to jaguar tattoo designs. 

9.

Technical Jaguar Tattoo

 

animal-micro-mrealism-jaguar-tattoo-martinabilli_illustrationblack-grey-wildlife-hamsa-geometric-jaguar-tattoo-mdinovomeleficent-custom-black-grey-eternalink-jaguar-tattoo-dat1sarealism-black-ink-jaguar-tattoo-tracymarietattoowatercolor-traditional-hannya-mask-jaguar-tattoo-jotattoow

While it is true that tattoos are expressions of taste and personality, they are also works of art and everyone prefers a well-executed tattoo over a shoddy one. The level of technical skill that is displayed by modern tattoo artists is a far cry from the rudimentary work that typified tattoos from earlier generations.   

From hyper-realistic portrait work, to the complex geometric mandalas that continue to grow in popularity, these jaguar tattoos are a great cross section of what is possible when talented artists flex their technical muscles to achieve beauty in each animal. 

10.

Traditional Jaguar Tattoo

 

traditional-foot-jaguar-tattoo-rich_d_1126traditional-old-linesbright-and-bold-jaguar-tattoo-jaytonic92traditional-tiger-king-jaguar-tattoo-luirenzotattoosvintage-blackwork-tattoo-cmttattooerzoo-life-traditional-fun-jaguar-tattoo-billyhotattoo

This is where the Western tattoo tradition started, and despite the fact that many modern artists regularly showcase work that would blow the minds of their forebears, American traditional work still retains an appeal after all these years. Interestingly, jaguars and black panthers were common elements in some of the earliest of these American tattoos; in fact, Sailor Jerry himself regularly used jaguars and other big cats in his flash sheets and tattoos.   

There are few things that can evoke feelings of power and bravery like a snarling jaguar wrapping up someone’s forearm, and it is for this very quality that American traditional jaguars remain such a popular choice for tattoo enthusiasts around the world.   

Jaguar Tattoo FAQs 

 

What do jaguar tattoos represent? 

 

Jaguar tattoos have been popular for decades; some of the most striking and earliest American traditional designs featured big cats, notably jaguars and panthers. The main reason that these animals remain so popular is the way they perfectly convey a sense of bravery and power. Along with these traits, jaguars are also closely associated with ferocity and killer instinct, given the that they have the strongest bite force of any of the large cats, this is a well-earned reputation.  

What did jaguars represent to the Mayans and Aztecs? 

 

Among the ancient indigenous cultures of Central America, where jaguars roam, these big cats played special roles in the traditions of the Aztec and Mayan peoples. 

The Aztec people associated jaguars with ferocity, power and fertility; the Aztec term ocelotl had roots in their word for jaguar and was used to describe those people that belonged to the warrior elite of this war-like culture. To be a Jaguar Warrior was a point of pride.  

The other famous Central American culture, the Mayans, had an even deeper symbolic relationship with these jungle cats. The Mayans had a number of gods that were depicted with jaguar features, although the most powerful jaguar totem was that of the God of the Underworld. One of the oldest of the Mayan gods, the Jaguar God of the Underworld played an important role in the overall world view of the Mayan people and contributed heavily in their myths and legends.  

Did you enjoy this collection of Jaguar Tattoos. Click on the links below for more coll galleries featuring killer cat and Central America symbolism:


ELITE JAGUAR WARRIOR vs EVERY UNIQUE UNIT | AoE II: Definitive Edition


The Jaguar Warrior is the unique unit of the Aztecs in Age of Empires II: The Conquerors. It is an infantry unit with an attack bonus against other infantry.
Jaguar Warriors can be upgraded to Elite Jaguar Warriors in the Imperial Age.
Patreon:
https://www.patreon.com/MikeEmpires
Become a channel member:
https://www.youtube.com/channel/UCONfVJwFR3N4j7jG7NcxFeg/join
Age of Empires II: Definitive Edition celebrates the 20th anniversary of one of the most popular strategy games ever with stunning 4K Ultra HD graphics, a new and fully remastered soundtrack, and brandnew content, “The Last Khans” with 3 new campaigns and 4 new civilizations.
Explore all the original campaigns like never before as well as the bestselling expansions, spanning over 200 hours of gameplay and 1,000 years of human history. Head online to challenge other players with 35 different civilizations in your quest for world domination throughout the ages.
Choose your path to greatness with this definitive remaster to one of the most beloved strategy games of all time.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ELITE JAGUAR WARRIOR vs EVERY UNIQUE UNIT | AoE II: Definitive Edition

JAGUAR WARRIOR


JAGUAR WARRIOR

39KILLS! SUPER EPIC FIGHT in MİLİTARY BASE🔥SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A20,A30,A50


Thanks for watching
If you like the video please don’t forget to like it / you can subscribe and turn on notifications for more videos for free 🧡
————
4 FINGER AND GYRO
———
Devıce:
iPad Mini 5 / 64 GB
Recorder: ios Recorder
Edit: Luma Fusion
Headphone: iPhone Original
My Sensitivity:
https://m.youtube.com/watch?v=5AoSC7U…..
​​​​​​​​​
İnstagram:
https://instagram.com/jaguarpubgg​​​​…
PubgMobile​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ iPadMini5​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ JaguarPubg​​​​​​​​​

39KILLS! SUPER EPIC FIGHT in MİLİTARY BASE🔥SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A20,A30,A50

ELITE JAGUAR WARRIOR vs EVERY UNIQUE UNIT (Equal Resources) | AoE II: Definitive Edition


Equal resources series. Postimperial battles, then, 100 Food or 100 Wood = 17 Gold. Market trade bottom value. Request a different ratio or for a different series in the comments.
The Jaguar Warrior is the unique unit of the Aztecs in Age of Empires II: The Conquerors. It is an infantry unit with an attack bonus against other infantry.
Jaguar Warriors can be upgraded to Elite Jaguar Warriors in the Imperial Age.
Patreon:
https://www.patreon.com/MikeEmpires
Become a channel member:
https://www.youtube.com/channel/UCONfVJwFR3N4j7jG7NcxFeg/join
Join our Discord server:
https://discord.gg/y9caHjF
Age of Mythology and Galactic Battlegrounds:
https://www.youtube.com/channel/UCjrhjATGQ8UykpbC_b5yaw
TeutonicMike (Medieval II: Total War, UEBS and other battle simulations games):
https://www.youtube.com/channel/UCv2GX_RAbFH4ZfBXya_yHg
Age of Empires II: Definitive Edition celebrates the 20th anniversary of one of the most popular strategy games ever with stunning 4K Ultra HD graphics, a new and fully remastered soundtrack, and brandnew content, “The Last Khans” with 3 new campaigns and 4 new civilizations.
Explore all the original campaigns like never before as well as the bestselling expansions, spanning over 200 hours of gameplay and 1,000 years of human history. Head online to challenge other players with 35 different civilizations in your quest for world domination throughout the ages.
Choose your path to greatness with this definitive remaster to one of the most beloved strategy games of all time.

ELITE JAGUAR WARRIOR vs EVERY UNIQUE UNIT (Equal Resources) | AoE II: Definitive Edition

PHARAOH \u0026 BLOOD RAVEN X-SUIT in a Same Match😱 SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A20,A30


Thanks for watching
If you like the video please don’t forget to like it / you can subscribe and turn on notifications for more videos for free 🧡
————
4 FINGER AND GYRO
———
Devıce:
iPad Mini 5 / 64 GB
Recorder: ios Recorder
Edit: Luma Fusion
Headphone: iPhone Original
My Sensitivity:
https://m.youtube.com/watch?v=5AoSC7U…​..
İnstagram:
https://instagram.com/jaguarpubgg​​​​…​
PubgMobile​​​​​​​​​​​​​​ iPadMini5​​​​​​​​​​​​​​ JaguarPubg​​​​​​​​​​​​

PHARAOH \u0026 BLOOD RAVEN X-SUIT in a Same Match😱 SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A20,A30

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ jaguar warrior

Leave a Comment