[Update] Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch | team spirit – Vietnamnhanvan

team spirit: คุณกำลังดูกระทู้

By themselves, the innovatory shortfalls in the state school systems are grave enough, and adequately familiar to all of us: deficits in cognitive pupil performance on an international comparison, increased social inequality, reduction in the teacher’s role to solitary didactics-by-rote in the morning for a putative monoculturally brought-up average pupil, difficulties in establishing a soundly functioning whole-day school system, weaknesses in the continuous communication of German as a second language, in the involvement of parents, school

[…]

opening, education for inculcating individual initiative,

[…]

entrepreneurial thinking, team spirit and globalized careers.

freudenbergstiftung.de

freudenbergstiftung.de

entrepreneurial thinkglobalized careers.

Allein die Innovationslücken im öffentlichen Schulsystem wiegen schwer und sind uns allen hinlänglich bekannt: Rückstände bei den kognitiven Schülerleistungen im internationalen Vergleich, Verstärkung sozialer Ungleichheit, Reduktion der Lehrerrolle auf einzelgängerische Stoffvermittlung am Vormittag an einen gedachten, monokulturell aufgewachsenen Durchschnittsschüler, Schwierigkeiten beim Aufbau eines qualifizierten Ganztagsschulsystems, Schwächen bei der kontinuierlichen Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache, bei der

[…]

Elterneinbeziehung, der Schulöffnung, der Erziehung zu

[…]

Eigeninitiative, Unternehmensgeist, Teamfähigkeit und zu globalem

[…]

Wirtschaften.

freudenbergstiftung.de

freudenbergstiftung.de

Eigeninitglobalem

Since then, numerous measures have been

[…]

implemented which contributed to a new

[…]

atmosphere and an unusual team spirit at the school: a new

[…]

school director, three social education

[…]

workers, a team of psychologists, a new school magazine and miscellaneous leisure time activities for the pupils.

efms.uni-bamberg.de

efms.uni-bamberg.de

atmosphere and an unuhe school: a new

Seit dem sind zahlreiche Maßnahmen ergriffen

[…]

worden, welche zu einer neuen Stimmung

[…]

und ungewohnten Gemeinschaftsgeist beitrugen: ein

[…]

neuer Direktor, drei Sozialpädagogen,

[…]

ein Psychologenteam, eine neue Schülerzeitung und verschiedene Freizeitprojekte für Schüler.

efms.uni-bamberg.de

efms.uni-bamberg.de

und un: ein

rong team spirit and willingness to help, are flexible

[…]

and able to work under pressure and

[…]

like to work in a dynamic international environment, you would be the ideal addition to our team.

swx.com

swx.com

If, in addition, you have a stwillingness to help, are flexible

Wenn Sie sich

[…]

zudem durch Teamgeist und Hilfsbereitschaft auszeichnen, belastbar und flexibel

[…]

sind und gerne in einem dynamischen

[…]

und internationalen Umfeld arbeiten, ergänzen Sie uns optimal.

swx.com

swx.com

zudemilfsbereitschaft auszeichnflexibel

In addition to systematic training measures and the participation of as many employee groups as possible in the

[…]

economic success of the company, we also invest in measures to promote

[…]

customer orientation, team spirit and motivation.

coface.de

coface.de

customer orientatmotivation.

Neben systematischen Weiterbildungsmaßnahmen und einer Beteiligung möglichst weitgehender Mitarbeitergruppen am

[…]

geschäftlichen Erfolg der Gesellschaft investieren wir in Maßnahmen zur Förderung von

[…]

Kundenorientierung,Teamgeist und Motivation.

coface.de

coface.de

Kundenoion.

During the event, team leaders must become as deeply involved as possible (as they were during

[…]

the integration and training phases) in

[…]

order to develop team spirit and group cohesion

[…]

amongst the volunteers in their teams.

alpine-space.org

alpine-space.org

order to devgroup cohesion

Während der Veranstaltung müssen sich

[…]

die Teamleiter stark einsetzen, um den

[…]

Gruppengeist zu entwickeln und die Kohäsion

[…]

unter den ihnen anvertrauten Freiwilligen zu verstärken.

alpine-space.org

alpine-space.org

GruppengKohäsion

The cooperation between Commerzbank and the DFB is founded on the shared values of partnership and performance; after all,

[…]

football is a leisure activity and team

[…]

sport that brings people together and inspires an atmosphere of team spirit, fair play and partnership.

commerzbank.de

commerzbank.de

sport that brings people together and inspires an atmospherr play and partnership.

Die Zusammenarbeit zwischen der Commerzbank und dem DFB basiert auf den gemeinsamen Werten Partnerschaft

[…]

und Leistung und als

[…]

Breitenund Mannschaftssport bringt Fußball Menschen zusammen und vermittelt Teamgeist, Fairness und Partnerschaft.

commerzbank.de

commerzbank.de

Breitent Fußball Menschen zusammen undund Partnerschaft.

One important lesson we can all learn by looking at what happens in practice is that the most successful companies have a combination of investing for the future, a long-term strategy for growth and for employment, harnessing the creativity and

[…]

skills of their workforces and

[…]

working very much in a team spirit with their workforce:

[…]

all of these are lessons that will

[…]

be taken on board by businesses and by countries as they see that they bring success.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

working very muchtheir workforce:

Eine wichtige Lektion, die wir alle lernen können, wenn wir untersuchen, was in der Praxis geschieht, ist, daß bei den erfolgreichsten Unternehmen eine Kombination praktiziert wird aus Zukunftsinvestitionen, langfristiger Strategie für Wachstum und Beschäftigung, Nutzung der Kreativität und Fertigkeiten der eigenen

[…]

Arbeitskräfte sowie eine durch

[…]

ein hohes Maß an Gemeinschaftsgeist gekennzeichnete

[…]

Zusammenarbeit mit diesen Arbeitskräften: all

[…]

dies sind Lehren, die von Unternehmen und Ländern übernommen werden, wenn sie feststellen, daß sie erfolgreich sind.

europarl.europa.eu

europarl.europa.eu

ein hohchne

To us, strong

[…]

commitment, responsibility, flexibility, speed and openness, team spirit and loyalty are not just keywords, but the foundation of

[…]

our corporate philosophy and independence.

muehlbauer.com.my

muehlbauer.com.my

commitment, responsibility, flexibility, speed and opennloyalty are not just keywords, but the foundation of

Starkes Commitment, Verantwortung, Flexibilität,

[…]

Geschwindigkeit sowie

[…]

Offenheit, Teamgeist und Loyalität sind für uns nicht bloß Schlagwörter, sondern Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie

[…]

und Unabhängigkeit.

muehlbauer.com.my

muehlbauer.com.my

Offenoyalität sind für uns nicht bloß Schlagwörter, sondern Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie

The accomplishment of our targets and visions is

[…]

crucially dependent on the

[…]

competence, creativity, commitment, team spirit, and customer focus shown by the 12,000

[…]

employees at our group of companies.

hornbach-group.de

hornbach-group.de

competence, creativity, commitmcustomer focus shown by the 12,000

Entscheidend für die Verwirklichung unserer Ziele und Visionen sind Kompetenz,

[…]

Kreativität,

[…]

Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Kundenorientierung unserer 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

[…]

in der Unternehmensgruppe.

hornbach-group.de

hornbach-group.de

EinsatzbereitschaKundenorientierung unserer 12.00nd Mitarbeiter

An innovative company like Früh Verpackungstechnik AG is dependent on committed and creative employees who can discover and implement new solutions – employees who offer a thorough knowledge of technologies and methods, who apply their

[…]

specialist and managerial experience, and

[…]

who can contribute their “soft skills” such as creativity, team spirit and customer orientation.

fruh.ch

fruh.ch

who can contribute their “soft skills” such as creativcustomer orientation.

Ein innovatives Unternehmen wie die Früh Verpackungstechnik AG ist auf engagierte und kreative Mitarbeitende angewiesen, die neue Lösungen finden und erfolgreich umsetzen – Mitarbeitende, die fundierte Kenntnisse über Technologien und Methoden beisteuern, ihre

[…]

fachlichen und

[…]

Führungserfahrungen zum Tragen bringen und ihre soft skills” wie Kreativität, Teamfähigkeit und Kundenorientierung

[…]

einbringen können.

fruh.ch

fruh.ch

Führungserfahrungen zusoft skills” wieentierung

The idea is to give the young people a

[…]

chance to develop themselves and their potential

[…]

and to hone social skills such as team spirit, initiative and creativity.

basf.com

basf.com

and to hone social skills suctiative and creativity.

So sollen die Jugendlichen die Chance bekommen, ihre

[…]

Persönlichkeit zu entfalten und ihre sozialen

[…]

Fähigkeiten wie Teamgeist, Eigeninitiative und Kreativität zu trainieren.

basf.com

basf.com

Fähigiative und Kreativität zu trainieren.

and team spirit to customers, partners, suppliers and the communities in which we live and work.

ncr.com.br

ncr.com.br

And we communicate openly and candidly with each other and extend our respectustomers, partners, suppliers and the communities in which we live and work.

d aufrichtig miteinander und übertragen unseren Respekt und Teamgeist auf Kunden, Partner, Lieferanten und die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten.

ncr.com.br

ncr.com.br

Und wir kommunizieren offen uniteinander useren Respekt und Teamgeist auf Kunden, Partner, Lieferanten und die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten.

The addressees are encouraged in their inter-personal relationships within the ECB to behave as Europeans and citizens of the European Union, with no national bias, drawing on the

[…]

cross-cultural heritage of the Member States, and

[…]

achieving a level of teamwork and team spirit which goes beyond cultural differences.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

achieving a level of teamworkh goes beyond cultural differences.

Die Adressaten sind aufgerufen, sich bei ihren zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der EZB als Europäer und Bürger der Europäischen Union ohne nationale Voreingenommenheit zu verhalten, wobei sie vom interkulturellen Erbe der

[…]

Mitgliedstaaten profitieren und ein Maß an

[…]

Teamarbeit und Teamgeist erreichen, das über kulturelle Unterschiede hinausgeht.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Teamarben, das über kulturelle Unterschiede hinausgeht.

The personnel division sees itself as a service for the regions, and in the coming year it will also provide robust support to those responsible for personnel

See also  CrisDevilGamer TRONG FIFA ONLINE 4 | super league fifa online 3

[…]

locally, in order to create jointly an environment

[…]

that promotes the team spirit within the BDO

[…]

Group even more strongly.

bdo.de

bdo.de

that promotesin the BDO

Der Personalbereich versteht sich als Dienstleister für die Regionen und wird auch im kommenden Jahr die Personalverantwortlichen vor Ort

[…]

tatkräftig unterstützen, um gemeinsam ein Umfeld zu schaffen, das noch

[…]

stärker die Zusammengehörigkeit zur BDO Gruppe

[…]

fördert.

bdo.de

bdo.de

stärkeDO Gruppe

Shows respect for the views and contributions of other team members; shows empathy; listens, supports and cares for others; consults others

[…]

and shares

[…]

information and expertise with them; builds team spirit and reconciles conflict; adapts to the team

[…]

and fits in well.

shl.com

shl.com

information and expertise with them; bureconciles conflict; adapts to the team

Zeigt Respekt für Ansichten und Beiträge anderer Teammitglieder; zeigt Empathie; hört zu, unterstützt andere und kümmert sich um sie; berät

[…]

sich mit anderen und

[…]

teilt Informationen und Wissen mit ihnen; engagiert sich für den Teamgeist; passt sich dem Team an.

shl.com

shl.com

teilt Informationen und Wissen mit ihnen; engagiert sich für den Teamgeist; pa

The biographical backgrounds of Jarman and Greenaway and their oeuvres,

[…]

the conditions of the actual film

[…]

productions (budget, team spirit etc.) open the

[…]

focus to their specific film language,

[…]

the direction of poetic / visual expression of two very aware film makers towards two individually different, indeed opposite aesthetic concepts of adaptation.

wave-concepts.de

wave-concepts.de

productions (bud) open the

Der biographische Hintergrund Jarmans und Greenaways und ihrer

[…]

Oeuvres, die Bedingungen der realen

[…]

Filmproduktionen (Budget, Teamgeist etc.) öffnen den

[…]

Fokus auf ihre jeweilig spezifische Filmsprache,

[…]

die Regie und Führung des poetischen / visuellen Ausdrucks dieser sehr unterschiedlichen Filmemacher in Richtung auf zwei individuell unterschiedliche, ja sogar komplett entgegengesetzte ästethische Adaptationskonzepte.

wave-concepts.de

wave-concepts.de

Filmproduktionenfnen den

D. whereas sport has a special role in society as an instrument of social inclusion and integration, and whereas sport constitutes an important instrument for promoting intercultural dialogue and makes an outstanding contribution to the development and promotion of important societal, cultural and educational values, such

[…]

as fairness, tolerance

[…]

and mutual respect, solidarity, respect for rules, team spirit, and self-discipline; whereas sport plays a particularly

[…]

important role

[…]

in European society in terms of health, education, social integration and cultural values, thanks to organisations structured on voluntary lines

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

and mutual respect, solidarity, respect for ruself-discipline; whereas sport plays a particularly

D. in der Erwägung, dass dem Sport in der Gesellschaft eine besondere Rolle als Instrument für die soziale Eingliederung und Integration zukommt; in der Erwägung, dass der Sport ein wichtiges Instrument für die Förderung eines Dialogs zwischen den Kulturen darstellt und einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung und Förderung wichtiger gesellschaftlicher, kultureller und

[…]

erzieherischer Werte wie

[…]

Fairness, Toleranz und gegenseitiger Respekt, Solidarität, Einhaltung von Spielregeln, Teamgeist und Selbstdisziplin

[…]

leistet; in der Erwägung,

[…]

dass der Sport in den Bereichen Gesundheit, Bildung, soziale Eingliederung und Kultur dank seiner auf ehrenamtlicher Tätigkeit gestützten Organisationen eine besondere Rolle in der europäischen Gesellschaft spielt

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

Fairngegenseitiger Respekt, Solidarität, Einhaltung von Spitdisziplin

During the Activity Weekend, we found the following

[…]

reasons: IAESTE itself; the possibility to realize own ideas; appreciation of

[…]

work by others; team spirit and friendships.

iaeste.ch

iaeste.ch

work by othfriendships.

Während dem Activity Weekend sind wir dieser Frage nachgegangen und haben

[…]

folgendes erfahren: Gründe sind IAESTE an sich; die Möglichkeit, seine Ideen

[…]

zu verwirklichen; Teamgeist und Freundschaften.

iaeste.ch

iaeste.ch

zu verwschaften.

The teams from both companies know each other personally;

[…]

regular meetings at both locations and our

[…]

success in mastering the different challenges together have fostered a team spirit and created shared values.

kaba.com

kaba.com

success in mastering the different challenges together have fostercreated shared values.

Die Teams beider Unternehmungen kennen sich

[…]

persönlich; regelmässige

[…]

Meetings an beiden Standorten und zusammen gemeisterte Herausforderungen haben den Teamgeist gefördert und gemeinsame

[…]

Werte geschaffen.

kaba.com

kaba.com

Meetings an busammen gemeisterte Herausforderungen haben den Teammeinsame

The people who work at Reply are characterised by enthusiasm,

[…]

expertise, methodology, team spirit, initiative, the capability

[…]

of understanding the contents

[…]

they work in and of communicating clearly solutions proposed.

syskoplan.de

syskoplan.de

expertise, methodoltiative, the capability

Die Leute, die bei Reply arbeiten, sind

[…]

gekennzeichnet von Enthusiasmus,

[…]

Fachkenntnis, Systematik, Teamgeist, Initiative, der Fähigkeit,

[…]

den Inhalt dessen zu verstehen

[…]

an dem sie arbeiten und vorgeschlagene Lösungen klar zu kommunizieren.

syskoplan.de

syskoplan.de

Fachkenntnisder Fähigkeit,

This was in recognition of a credible management that deals

[…]

with employees fairly and respectfully, a high level of identification with

[…]

the company as well as a strong team spirit.

solarworld.de

solarworld.de

the company as well as a st

Damit werden ein glaubwürdiges Management, das fair und

[…]

respektvoll mit den Mitarbeitern umgeht, eine hohe Identifikation mit dem

[…]

Unternehmen und ein starker Teamgeist ausgezeichnet.

solarworld.de

solarworld.de

Unternehmen und

All this is made

[…]

possible by the team spirit of a highly motivated

[…]

and consequently further qualified staff in connection

[…]

with the know-how that has grown during a history of 30 years under the policy that quality creates trust.

felder.de

felder.de

possible byhighly motivated

Möglich wird dies

[…]

erst durch den Teamgeist einer hoch motivierten

[…]

und ständig fortgebildeten Belegschaft in Verbindung mit

[…]

dem in der 30-jährigen Geschichte gewachsenen Know-how unter dem Grundsatz Qualität schafft Vertrauen.

felder.de

felder.de

erst durhoch motivierten

The photo had to function simultaneously as both an advertising and a wall calendar motif, had to reflect sovereignty, precision and

[…]

perfection and at the same

[…]

time emphasise individuality and team spirit as well as demonstrate the interaction

[…]

of contract logistics and their own network.

presse.cargoline.de

presse.cargoline.de

time emphasise individualityell as demonstrate the interaction

Das Foto musste gleichzeitig als Anzeigen- und Wandkalendermotiv funktionieren, sollte

[…]

Souveränität widerspiegeln,

[…]

Präzision und Perfektion, zugleich Individualität und Teamgeist betonen sowie

[…]

das Zusammenspiel von

[…]

Kontraktlogistik und eigenem Netzwerk veranschaulichen.

presse.cargoline.de

presse.cargoline.de

Präzision und Perfektion, zugleich Individualitätnen sowie

In the end, that is what gives

[…]

us the special team spirit that allows us

[…]

to successfully master the everyday challenges of the workplace.

grammer.com

grammer.com

us the speallows us

Schließlich entsteht hieraus ein besonderer

[…]

Teamgeist, der mit dazu beiträgt, dass Herausforderungen

[…]

des Arbeitsalltags erfolgreich gemeistert werden.

grammer.com

grammer.com

Teamgeist, der mit dss Herausforderungen

us, team spirit means fair interaction with

[…]

each other, to be helpful and to show mutual recognition.

medigene.de

medigene.de

Tos fair interaction with

Teamgeist bedeutet r uns, fair miteinander umzugehen,

[…]

hilfsbereit zu sein und gegenseitige Anerkennung zu zeigen.

medigene.de

medigene.de

der umzugehen,

In both mountaineering and information technology, the

[…]

requirements with regard to technical skills and team spirit are completely different for each new task, and

[…]

the particular knowledge

[…]

of all team members is of key importance.

globe-tec.de

globe-tec.de

requirements with regard to technical skillscompletely different for each new task, and

Sowohl beim Bergsteigen als

[…]

auch in der Informationstechnologie sind die Anforderungen an fachliches Können und Teamleistung bei jeder neuen

[…]

Aufgabe vollkommen

[…]

unterschiedlich und die speziellen Kenntnisse aller Teammitglieder von zentraler Bedeutung.

globe-tec.de

globe-tec.de

auch indie Anforderungen an fachliches Könnder neuen

This two – pronged approach – addressing the behavioral level on the one hand and providing the right incentives on the other hand – is

[…]

intended to make a major contribution to the promotion

[…]

of integration, team spirit and dynamism within

[…]

the Swissmetal Group.

swissmetal.com

swissmetal.com

of integratdynamism within

Dieser Zweiklang – die Adressierung der verhaltensorientierten Ebene einerseits und die richtige Incentivierung andererseits – soll

[…]

einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die

[…]

Integration, den Zusammenhalt und die Dynamik

[…]

in der Swissmetal-Gruppe zu fördern.

swissmetal.com

swissmetal.com

IntegraDynamik

While they are playing football, they can play an active role

[…]

in a team and practice team spirit and social competence.

corso-di-tedesco.com

corso-di-tedesco.com

in a team and pracsocial competence.

See also  PVB Zeros Stream #1 | Cho FFQ Vô Top 4, GAM Không Có Vô Được Nha | palette pvb

Beim Fußballtraining spielen die Jugendlichen eine aktive Rolle

[…]

in einer Gemeinschaft und lernen, Teamgeist und soziale

[…]

Kompetenz aufzubauen.

corso-di-tedesco.com

corso-di-tedesco.com

in eileoziale

Co-operation is guaranteed by Hella employees in a spirit of partnership who treat

[…]

information openly and

[…]

with confidence, who apply fairness and team spirit at all levels and in all process, and

[…]

who respond with tolerance and esteem.

hella.com

hella.com

with confidence, who apply fairnessll levels and in all process, and

Partnerschaftliche Kooperation wird durch Hella-Mitarbeiter/innen

[…]

gewährleistet, die

[…]

offen und vertrauensvoll mit Informationen umgehen, die Fairness und Teamspirit auf allen

[…]

Ebenen und in allen Prozessen

[…]

leben und die sich mit Toleranz und Wertschätzung begegnen.

hella.com

hella.com

offen und vertrauensvoll mit Informationen umgehen, die Fairnessallen

the team spirit among colleagues outside the everyday work situation, to improve one’s own social skills and to set an example inside and outside

[…]

the working environment.

axa-pb01-m07.pironet-ndh.com

axa-pb01-m07.pironet-ndh.com

On the one hand, it is the joy and gratitude shown by the people on the receiving end, on the other hand it is the chance to reinforceg colleagues outside the everyday work situation, to improve one’s own social skills and to set an example inside and outside

e Möglichkeit, außerhalb des Arbeitsalltags den Teamgeist unter den Kollegen zu stärken, die eigene soziale Kompetenz zu steigern und Zeichen nach außen und innen zu setzen.

axa-pb01-m07.pironet-ndh.com

axa-pb01-m07.pironet-ndh.com

Zum einen die Freude und Dankbarkeit, die bei den unterstützten Personen entstehen, zum anderen diaußerhalb des Arbeitsalltags denter den Kollegen zu stärken, die eigene soziale Kompetenz zu steigern und Zeichen nach außen und innen zu setzen.

[NEW] How to use “team spirit” in a sentence | team spirit – Vietnamnhanvan

How to use team spirit in a sentence

Looking for sentences with “team spirit“? Here are some examples.

Sentence Examples

The team spirit displayed by all on the Oxford teams was exemplary and manifested itself in the many great performances witnessed on the day.

From my own personal experience I know it is not just what happens on the park that affects team spirit.

What stands us out form other teams in Europe is the collectiveness and team spirit shown by all players.

He was renowned for putting together a side that forged their team spirit on nights out and plenty of them.

The Bolton players and the directors, he insists, are determined not to let the row affect the Reebok team spirit.

Coach Wayne Wiblin, who has imbued a wonderful team spirit among the players, concurs.

As the Olympic games move into week two, it’s interesting to note that team spirit may play as much of a role as individual talent.

We need that sense of purpose, that loyalty and team spirit that we had in the past.

Rankin leans back in his seat in the club canteen after training and extols the team spirit at his new home.

Working together to learn and improve each week fosters team spirit and enthusiasm.

This must be an indication that team spirit and morale was not as good as it should be.

There is a lot of talk about team spirit and camaraderie but I think we showed plenty of that.

During the course of that game Derry showed all the symptoms of a team that had very poor morale and team spirit.

These characteristics of good morale and team spirit were evident in Kerry’s last few matches.

The last few days and nights are a good indication of team spirit and camaraderie among the teams.

However, a very good team spirit was in our favour and this will stand us in good stead for next season.

It has also allowed him to tweak the squad, bolster team spirit and confidence levels.

He doesn’t rule by fear, preferring instead to foster team spirit and loyalty.

They say a change is as good as a rest, and one day away from work helping a local project could be a superb way to boost morale and team spirit.

But they had not reckoned on the quality of the players Allardyce assembled and, importantly, the team spirit.

Show More Sentences

Kenny’s top priority was, at all times building up unity, team spirit and pride in the jersey.

There were perhaps inevitably some first-night nerves last night, but these were overcome by an excellent display of team spirit.

League consolidation is the main aim but a good cup run will certainly add to the already high team spirit.

But talent is worthless if it is not combined with hard work, commitment and team spirit.

Naomh Eoin’s inability to use their extra man sufficiently definitely had a bearing, but St. Mullins must be commended for their team spirit.

The Lions gave an outstanding performance, playing with immense pride and team spirit.

Strong character and the right attitude, allied to skill, team spirit and a work ethic are all qualities he attributes to his new charges.

As far as I am aware, humiliating your colleagues in public is not the best way to foster team spirit.

The Australian team is admired very much in the world of cycling for its great team spirit.

For the participating companies, of which there will be over 400, the keen competition and fun will help foster team spirit.

Teachers also wanted physical education to be made part of the curriculum, because it promoted team spirit and self-discipline.

The event instilled self-confidence, team spirit and the value of participation in them.

The Scotland team’s chef de mission put the medal success down to team spirit.

So the cabinet has wound up consisting of a hodgepodge of people of different ideologies who find it virtually impossible to build team spirit.

For the winners, it was a case of team spirit, skill and determination carrying the day.

Prizes and trophies are given out to players and schools that show the best sportsmanship and team spirit.

Further investment in players may improve their weak defence or thin squad, but would disrupt the team spirit which has thus far carried them to the heady heights of fourth.

We awarded candy bars for correct answers, and the noisemakers we handed out, coupled with team spirit, made this presentation an event to remember.

Their expertise, dedication, inventiveness and team spirit have shaped our success story.

We are operating in an organization that has built its team spirit on honour, conviction and the gift of self.

Show More Sentences

It generates important values such as team spirit, solidarity, tolerance and fair play, contributing to personal development and fulfilment.

Saputo has a special involvement with soccer, which we believe, best embodies team spirit.

It instills a true team spirit and pride among employees in knowing that their ideas and practices are considered globally.

Appreciation for their work and a team spirit are vital for the success of employees’ work.

Activities are organized in order to increase team spirit and improve quality of life.

These values are: competence, effectiveness and efficiency, integrity, team spirit, transparency and accountability, and working for Europe.

You can feel the camaraderie, some great team spirit and all wonderful volunteers wanting to help and encourage us.

This builds team spirit and forges closer working relationships in support of child-friendly school models.

The marches are neither competitive nor a speed test, but they do require proper training and a good team spirit to ensure success.

They were soldiers, with all the ranks, the hierarchy, the team spirit and the uniform, and now they are civilians.

Sport contributes, in particular, to increasing the social skills of young people, such as team spirit, solidarity and fair play.

He has a modest ego, a good team spirit and a great listening capacity, even for what is left unsaid.

See also  KHINH THƯỜNG SYNDRA X6 MŨ PHÙ THỦY TRONG CHẾ ĐỘ URF VÀ CÁI KẾT BẤT NGỜ | syndra mid s7

They failed, but their impressive team spirit should take them back up.

Given the level of morale and team spirit in the camp at the moment, it would be no surprise if the winning run is extended all the way to headquarters.

Now you need courage and team spirit, because you need to work together to save the fairy tales and repair the storybook.

Analysis and correlation skills, conscientiousness, accuracy, tact, networking and team spirit, self-reliance, openmindedness,versatility.

A lack of enthusiasm, morale and team spirit has affected its performance too.

He put his permanent stamp on GTM where, as he described it, he based his actions on three principles: team spirit, trust and outspokenness.

Additionally, team spirit, endurance and tenaciousness are also reminiscent of the business culture our employees move in.

Not only do uniforms offer protection, they can also foster team spirit and boost morale.

Show More Sentences

With a record of one win, two losses and one tie, the hockey players banked on their team spirit.

The spirit of the Piolets d’Or draws its inspiration from the history of alpinism and the authenticity of true team spirit.

That said, Frank of all people knows how much of a difference team spirit has made to Scotland, so I’m sure he’s weighed up all the pros and cons.

The sports program has changed the school as well, the kids have more pride and team spirit than the old Western Laval.

We attach great importance to team spirit and self-dependent action of our employees at all levels and functions.

In addition, we commit to exercising judgment, professionalism, rigour, self-discipline, perseverance and team spirit.

Nothing like a little donnybrook to build a bit of team spirit.

They were sent to a Royal Marines training camp for military exercises to stimulate team spirit, foster leadership skills and sharpen their ability to make swift decisions.

There was a great team spirit and mutually supportive atmosphere.

Our entire success is due to this team spirit and the good cooperation.

A trophy at the National SAREX is traditionally awarded for team spirit, and historically, theme participation has always played a big role towards selecting the winner.

Physical activity promotes health, and competition in sport develops a range of social skills, such as friendship, team spirit, solidarity, commitment, perseverance and, last but not least, fair play.

At Cirque du Soleil, more than anywhere else, team spirit, professionalism and respect for the work of others are essential qualities for taking full advantage of this one-of-a-kind experience.

Road cycling also promotes other values such as team spirit, dynamism, strength, solidarity, pushing oneself to the limits, the use of technology, human performance and excellence.

They embody team spirit and a contagious desire to take initiatives and are an extension of the qualities of our brands: fun, internationally minded leaders!

The camps aimed at inculcating qualities of leadership, camaraderie and team spirit under severe physical and mental duress on the trainees.

We have shown team spirit, passion, discipline and great effort.

The fun-factor, team spirit and professional challenges have a positive impact on the state-of-the-art quality that is delivered to our customers.

For employers, the campaign offers the advantage of motivating staff to do something for their health as well as contributing towards building team spirit.

The strong feeling of affiliation is sometimes taken as a sign of overconfidence, but this is tempered by a genuine sense of team spirit and a strong corporate culture.

Show More Sentences

Recticel considers values such as team spirit, a sense of responsibility, entrepreneurship, respectful behaviour, professionalism and striving for excellence to be of key importance.

Qualities that will be crucial to professional as well as social life are acquired in the family: respect for others, making an effort, team spirit, tolerance, social behaviour, responsible independence, etc.

The unquenchable sense of team spirit in the Canadian camp is well on display on the pitch, but the striker seems to have gone off the deep end a bit.

Try out your taste and olfactory talents, your visual memory and win gifts supplied by our wine-growing croupiers who ensure the smooth functioning and success of the event in an atmosphere of convivial team spirit.

Minnie just tries to get by with the least she can do, and has no team spirit.

Jack Wilshere believes that an improved team spirit is the reason that Arsenal have enjoyed a successful start to the season.

We don’t back down after a loss, my teammates are hard workers, we learn from our mistakes and we have good team spirit, which is the key to our upcoming success!

Similarly, managers in a commercial enterprise will fail if they do not embrace the team spirit and if they perceive their leadership position solely as having to make unilateral and lonely decisions.

We promote games that further cognitive, emotional and physical development and we train local activity leaders who organize group games based on the development of self-confidence and team spirit.

He could also be characterized as a person who displayed team spirit on the Executive Committee, a jokester with a good sense of humor and a zest for life.

Funnily enough, I wrote the songs and we won the team spirit.

Examples from Classical Literature

Certainly not, for there arose such a demonstration of team spirit and play as one seldom sees.

You helped him in a death struggle and there’s team spirit working on him.

Find more words!

Use * for blank tiles (max 2)

Advanced SearchAdvanced Search

Use * for blank spaces

Advanced Search
Advanced Word Finder

See Also

Nearby Words

teams’team’steamsteam playerteam memberteammate’steamsterteamstersteam upteamwideteamworkteam work

Find Sentences

go


НС смотрит игру Team Spirit vs Team Unique | DPC 2021/2022 | Дивизион 1 | Восточная Европа


Посмотрел ролик – будь добр подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, ну чего ты как не родной!
Вот кстати другие мои соц. cети:
Twitch: https://www.twitch.tv/just_ns
VK: https://vk.com/follow_ns
Instagram: https://www.instagram.com/just_ns/
Telegram: https://t.me/fishkionline

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

НС смотрит игру Team Spirit vs Team Unique | DPC 2021/2022 | Дивизион 1 | Восточная Европа

NIGMA vs SPIRIT – GROUP STAGE – WEPLAY ANIMAJOR DOTA 2


►Watch the games live here: https://www.twitch.tv/weplaydota
Commentary by SUNSfan Jenkins
► Also visit WePlay! Website \u0026 Social Media! https://weplay.tv/events/dota2/animajorkyivdota2major2021
Twitter: https://twitter.com/WePlay_Esports
Facebook: https://twitter.com/WePlay_ENG
Instagram: https://www.instagram.com/weplay_eng/
Discord: https://discordapp.com/invite/rAhq4jc
Website: https://weplay.tv/
NIGMA vs SPIRIT GROUP STAGE WEPLAY KYIV 2021 ANIMAJOR DOTA 2

NIGMA vs SPIRIT - GROUP STAGE - WEPLAY ANIMAJOR DOTA 2

Team Spirit vs Team Unique, DPC EEU 2021/22, bo3, game 1 [CrystalMay \u0026 Maelstorm]


Team Spirit (Yatoro, TORONTOTOKYO, Collapse, Mira, Miposhka)
vs
Team Unique (7jesu, fn, Petushara, Bignum, Slayer)
Подробную статистику по этому матчу смотри тут: https://www.cybersport.ru/base/match/group/dotaprocircuit20212022vostochnaiaevropadivizion111100132672
Мы в социальных сетях:
http://vk.com/dota2ruhub
https://twitter.com/dota2ruhub
https://www.facebook.com/dota2ruhub
https://instagram.com/dota2ruhub
https://t.me/StudioRuHub
dota2 ruhub TeamSpirit

Team Spirit vs Team Unique, DPC EEU 2021/22, bo3, game 1 [CrystalMay \u0026 Maelstorm]

All Team Spirit Players with their their TOP-3 Plays at TI10


►► FULL The International 10 TI10 Playlist here: https://www.youtube.com/playlist?list=PL37CzvwiWXojXh33hyy7o8eapi3srA3dK
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► Credits to Valve: https://www.twitch.tv/dota2ti
https://www.youtube.com/user/dota2
https://twitter.com/dota2ti/
https://www.instagram.com/dota2/
https://www.facebook.com/dota2/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► Subscribe for more Videos here: http://bit.ly/hOlyhexOr
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►► Join my Notification Squad: click the 🔔Icon to get updated as soon as I upload a new Video!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
More Videos: http://www.youtube.com/user/hOlyhexOr/videos
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►►Social Media:
◉ Facebook: http://bit.ly/hexOrFB
◉ Twitter: http://bit.ly/hexOrTwitter
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Include great music in your content, for more info go to: https://uzermusic.com?ref=fixt
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Music Supplied by:
ES_A New Life
ES_Spillover
ES_The First Wave
ES_The Night Watchers
ES_Deorc Decuple by Niklas Johansson
ES_Elysium by Edgar Hopp
ES_Emerald Dream by Niklas Johansson
ES_Fight For Glory
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Music provided by EpidemicSound.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Intro \u0026 Outro created by: www.youtube.com/user/TbdTofGermany
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Make sure to subscribe to my channel if you liked the video!
►► Subscribe for more: http://bit.ly/hOlyhexOr

All Team Spirit Players with their their TOP-3 Plays at TI10

TEAM SPIRIT. THE INTERNATIONAL 10. FINAL VLOG


https://shop.teamspirit.ru/ – скоро.
Заключительная часть нашего влога с The International 10. Collapse, TORONTOTOKYO, Miposhka, Mira и Yatoro подарили непередаваемые эмоции всем болельщикам. Давайте узнаем, что происходило за кулисами последних дней TI 10. Этот влог настоящее подтверждение того на столько важно верить в себя, в свою команду и своих болельщиков. Team Spirit чемпионы TI 10. Эта победа настоящая история для всего СНГ региона и Dota 2 комьюнити. Спасибо, что были с нами на протяжении всего пути к победе.
https://esports.pm/spirit — забери свои +100% на первый депозит.
teamspirit ti10 theinternational дота2 dota2 дота dota spirit collapse yatoro torontorokyo miposhka mira
Наши контакты:
https://vk.com/team_spirit — Паблик VK
http://teamspirit.ru/ — Официальный сайт
https://twitter.com/Team__Spirit — Twitter
https://www.facebook.com/teamspiritpage/ — Страница FB
https://www.instagram.com/team__spirit/ — Instagram

TEAM SPIRIT. THE INTERNATIONAL 10. FINAL VLOG

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ team spirit

Leave a Comment